اثرات سازه های محیطی بر تولیدمثل گاو

اثرات سازه های محیطی بر تولیدمثل گاو:

سازه های محیطی مانند فصل،دما،رطوبت و نور،بر تولیدمثل اثر می گذارند.دمای غیر عادی،خواه کم یا زیاد،بازدهی آبستنی را کمتر می کند.نشان داده شده است که در بیشتر نقاط آمریکا،بازدهی آبستنی در تابستان و زمستان ،کمترین و در بهار و پاییز،بیشترین است.کاهش باروری در زمستان ممکن است به دلیل روزهای کوتاهتر و یا کمبود ویتامین علوفه ی زمستانی باشد.

دمای زیاد،موجب کم شدن طول دوره فحلی و کاهش رفتارهای فحلی در ماده گاو می شود.فزون بر این ،در هوای گرم،بیشتر ماده گاوها،شب هنگام که هوا خنک تر است رفتارهای فحلی را نشان می دهند و در این اوقات،کسی پیرامون محل نیست که فحلی را یادداشت کند.بنابراین فحلی ها در تابستان،بیشتر از نظر پنهان می ماند.غده های آدرنال در هوای گرم،مقدار زیادی پروژسترون تولید می کنند که موجب بروز آنستروس در گاوهای شیرده می شود.افزایش دمای محیطی در روز پس از تلقیح مصنوعی ،باروری را کمتر می کند و دمای زیاد،مرگ و میر تخمک و نطفه را به میزان شایان توجهی می افزاید.در نظر گرفتن سایه و ایجاد جریان هوا  پیرامون محل گاوها،موجب بهتر شدن باروری می شود.

هم چنین،دمای زیاد بر باروری گاو نر تاثیر می گذارد.باروری اسپرم تهیه شده در تابستان و تلقیح آن در طول سال،نسبت به اسپرم تهیه شده در فصل های خنک،کمتر است.فزون بر این،اثرات ناپسند طول زمان نگهداری بر اسپرم یخ زده،برای اسپرم هایی بیشتر است که در تابستان تهیه می شوند.

بهترین شرایط محیطی برای دستیابی به بیشترین بازدهی تولیدمثل،ترکیبی از هوای خنک ،رطوبت کم،نور بیشتر و تغذیه بسنده است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2074
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.