استانداردهای خوراک دام

میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-

روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها

در ۳۰ درجه سلیسیوس

Microbiology of food and animal feeding

stuffs – Horizontal method for the

enumeration of microorganisms –

Colony  count technique at 30 c

آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار

وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی ( رسمی ) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران

مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن

آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،

بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات

وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی ( رسمی)

چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان

استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد

مندرج در استاندارد ملی شماره (( ۵)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به

تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در

تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای

علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور

حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و

ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد

اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای

استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه

مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست

محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را

بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم،

گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی

یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح

استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

کمیسیون استاندارد میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها در ۳۰ درجه سیلسیوس

پیش گفتار

استاندارد میکروبیولوزی مواد غذایی و خوراک دام – روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها در

۳۰ درجه سیلسیوس که نخستین بار در سال ۱۳۷۹ تهیه شد. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و

بررسی و تأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت ودر یکصد و نوزدهمین

۸۶ تصویب شد . اینک این استاندارد به /۶/ جلسه کمیته ملی استاندارد بیولوژی و میکروبیولوژی مورخ ۲۰

استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه

۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل

این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی ، مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد .

در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد

امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است :

-۱ میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام _ روش شمارش کلی میکروارگانیسم ها در ۳۰ درجه

سیلسیوس ۵۲۷۲ : سال ۱۳۷۹

۲- ISO 8443 :2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs―

Horizontal method for the enumeration of microorganisms – Colonycount

technique at 30 ◦ c

میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها در ۳۰ درجه سلسیوس

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف ازتدوین این استاندارد تعیین روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها به شیوه شمارش

کلنی در محیط کشت جامد در شرایط هوازی در دمای ۳۰ درجه سلسیوس می باشد.

این استاندارد در باره مواد غذایی ، مورد مصرف انسان و خوراک دام کاربرد دارد .

کاربرد این استاندارد برای بعضی از غذاهای تخمیر شده و خوراک دام با محدودیت هایی همراه است که

برای این فرآورده ها باید از محیط های کشت دیگرو شرایط گرمخانه گذاری مناسب تری استفاده کرد.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است .به این

ترتیب آن مقررات جز یی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و /یا

تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیس ت . معهذا بهتر است کاربران ذینفع

این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار

دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و /یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و /یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی

ارجاع داده شده مورد نظر است .

استفاده ازمراجع زیربرای کاربرد این استاندارد الزامی است :

۱-۲ استاندارد ملی ایران ۳۵۶ : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – تهیه سوسپانسیون اولیه و

رقتهای اعشاری برای آزمایشهای میکروبیولوژی

۸۹۲۳ : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک د ام – آماده سازی آزمایه، – ۲-۲ استاندارد ملی ایران ۲

سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی – قسمت دوم : مقررات ویژه برای

آماده سازی گوشت و فرآورده های آن

۸۹۲۳ : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – آماده سازی آزمایه، – ۳-۲ استاندارد ملی ایران ۳

سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژی – قسمت سوم : مقرارت ویژه برای

آماده سازی ماهی و فرآورده های آن

۸۹۲۳ : میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – آماده سازی آزمایه، – ۴-۲ استاندارد ملی ایران ۴

سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون میکروبیولوژ ی- قسمت چهارم : مقررات ویژه برای

آماده سازی محصولاتی به غیر از شیر ، گوشت ، ماهی و فرآورده های آنها

۵-۲ استاندارد ملی ایران ۲۷۴۷ : آیین کاردرآزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

۶-۲ استاندارد ملی ایران ۲۳۲۵ : آئین کاربرد روشهای عمومی آزمایشهای میکروبیولوژی

۷-۲ استاندارد ملی ایران ۳۲۶ : شیر و فرآورده های آن – نمونه برداری

۸۶۶۳ : میکروبیولوژی خوراک دام- راهنمای آماده سازی و تولید محیط های کشت- – ۸-۲ استاندارد ملی ایران ۲

قسمت دوم راهنمای عملی برای آزمون محیط های کشت

۲-۹ ISO 7218 : 2001Microbiology of food and animal feeding stuffs – General

rules for Microbiological examinations-AMENDMENT 1

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و/ یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می رود:

۱-۳ میکرو ارگانیسم

کلنی قابل شمارش باکتری ، مخمر و کپک که در شرایط شرح داده شده دراین استاندارد تشکیل می شود.

۴ اساس آزمایش

۱-۴ کشت مقادیر مشخ صی از آزمایه (فرآورده های مایع ) و یا سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده ها )با

استفاده از محیط کشت معین به روش کشت آمیخته ۱ و کشت رقتهای تهیه ش ده از آزمایه فرآورده های

مایع و/ یا رقت اولیه در سایر فرآورده ها .

۲-۴ گرمخانه گذاری پلیت ها درشرایط هوازی در دمای ۳۰ درجه سلسیوس به مدت زمان ۷۲ ساعت

۳-۴ محاسبه تعداد میکروارگانیسم های قابل شمارش در هر میلی لیتر و یا در هر گرم از نمونه

۵ نمونه برداری

۱ – poured plate

نمونۀ برداشته شده باید نمایند ۀ واقعی ازکل محموله باشد و در هنگام حمل و نقل و انبارش آسیب ندیده

و تغییری در آن ایجاد نشده باشد . برای آگاهی بیشتر از شرایط کلی نمونه برداری و نگهداری نمونه به

استاندارد ملی ۲۳۲۵ و برای نمونه برداری شیر و فرآورده های آن به استاندارد ملی ۳۲۶ مراجعه کنید .

۶ مواد لازم

در صورت استفاده از محلول های رقیق کننده و / یا محیط های کشت قابل دسترس در بازار ، آماده سازی

آن را مطابق با دستورالعمل سازنده انجام دهید.

۱-۶ محلول های رقیق کننده ها

۸۹۲۳ – ۴ ، ۸۹۲۳ – ۳، ۸۹۲۳ – ۲ ، برای تهیه محلول های رقیق کننده به استاندارد های ملی ایران ۳۵۶

مراجعه کنید.

۲-۶ محیط های کشت

۱-۲-۶ پلیت کانت آگار ۱

 

طرز تهیه

عصاره مخمر ، هضم شده آنزیمی کازئین ، گلوکز بدون آب و در صورت نیاز پودر شیر خشک بدون

چربی را به ترتیب به کمک حرارت در آب حل و یکنواخت کنید .سپس آگار را افزوده و آن را آنقدر

حرارت دهید تا آگار کاملا” حل شود.

۷ در دمای ۲۵ درجه سلسیوس باشد. /٠ ±۰/ نهایی محیط کشت بعد از سترون سازی باید برابر ۲ pH

محیط کشت آماده شده را در ح جم های ۱۲ تا ۱۵ میل ی لیتری در لوله های آزمایش و یا ارلن ها یی با

۷ ) تقسیم نموده آنها ر ا به مدت زمان ۱۵ دقیقه در – گنجایش کمتر از ۵۰۰ میلی لیتر ( طبق بند ۷

اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه سلسیوس سترون کنید.

چنانچه محیط فوق بلافاصله مورد استفاده قرار می گیرد قبل از استفاده آن را در حمام آب تا دمای

۳ ± ۴۴ تا ۴۷ درجه سلسیوس سرد کنید . در غیر این صورت محیط کشت را در تاریکی و در دمای ۲

درجه سلسیوس به مدت حداکثر ۳ ماه در شرایط که هیچ گونه تغییری در ترکیبا ت و خصوصیات آن

ایجاد نشود می توان نگهداری کرد.

۸۶۶۳ عمل کنید. – برای کنترل عملکرد محیط کشت مطابق با استاندارد ملی ایران ۲

۲-۲-۶ محیط کشت مورد استفاده برای لایه رویی ۱ ( در صورت نیاز)

مواد تشکیل دهنده مقدار

آگار

آب

۱۲ تا ۲۱۸ گرم

۱۰۰۰ میلی لیتر

طرز تهیه

آگار را با جوشاندن در آب کاملا” حل کرده و یا آن را به مدت ۳۰ دقیقه در معرض بخار آب قرار دهیدو

تا زمان حل شدن کامل ، آن را به هم بزنید .

۱ – Overlay medium

٢ – بسته به قدرت ژل شوندگی۴

محیط آماده شده را در حجم های ۴ میلی لیتری در لوله های آزمایش و یا در ارلن هایی با ظرفیت

مناسب تقسیم نموده سپس آن را به مدت ۱۵ دقیقه در اتوکلاو با دمای ۱۲۱ درجه سلسیوس سترون

کنید.

۷ در دمای ۲۵ درجه سلسیوس باشد. / ۰±۰/ نهایی محیط کشت بعد از سترون سازی باید ۲ pH

۷ وسایل لازم

از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران ۲۷۴۷ و همچنین وسایل زیر

استفاده کنید .

۱-۷ آون برای سترون سازی خشک و اتوکلاو برای سترون سازی مرطوب

۳۰ درجه سلسیوس ± ۲-۷ گرمخانۀ قابل تنظیم در دمای ۱

۳-۷ پلیت های شیشه ای یا پلاستیکی سترون با قطر ۹۰ تا ۱۰۰ میلی متر

۴-۷ پی پت با ظرفیت یک میلی لیتر

۵-۷ حمام آبی با قابلیت تنظیم در دمای ۴۴ تا ۴۷ درجه سلسیوس

۰ ± واحد در دمای ۲۵ درجه سلسیوس / متر با دقت اندازه گیری ۱ pH 6-7

۷-۷ لوله های آزمایش مناسب

۸-۷ بطریها و ارلن های با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ ملی لیتر

۹-۷ دستگاه شمارش کلنی شامل امکاناتی مانند یک منبع نوری با زمینه تاریک وعدسی با بزرگنمایی

۱ برابر و/ یا شمارش گر دیجیتال الکترونیکی یا مکانیکی . / حدود ۵

 

شماره استاندارد ملی ایران ۲۹۹۸ویژگی های چربی مورد استفاده در خوراک دام و طیور
مقدمه:
از چربی های غیر قابل استفاده در تغذیه انسان می توان به عنوان منبع انرژی برای تغذیه دام و طیور استفاده نمود. معمولا ً هر گرم چربی خالص ۳/۹ کیلوکالری انرژی تولید می کند و در مقایسه با سایر مواد انرژی زا، چربیهای قابل هضم ۳۵/۲ برابر بیشتر از کربوهیدرات ها و پروتئین های قابل هضم انرژی تولید می کند. این گونه مواد قابلیت هضم غذا را بالا برده و اشتهای حیوان را زیاد می کنند.

علاوه بر این چربی ها دارای مقادیر قابل توجهی اسید لینوئیک و ویتامین های محلول در چربی می باشد که از نظر تغذیه بسیار حائذ اهمیت است. با توجه به مراتب فوق چنانچه استفاده از چربی ها بطور صحیح صورت گیرد افزودن مقداری از آن به جیره غذایی مقرون به صرفه خواهد بود.

۱-    هدف و دامنه کاربرد:

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های چربی مورد مصرف در خوراک دام و طیور است.

۲-    تعریف:
چربی های مورد استفاده در تغذیه دام و طیور از دو منشأ به دست می آید:
۲-۱- منشأ حیوانی: عبارت از چربی است که از لاشه حیوانات در کشتارگاه ها پس از فرآیند صنعتی ب صور مختلف مورد مصرف قرار می گیرد.
۲-۲- منشأ گیاهی: عبارت است از اسیدهای چربی که از مراحل تصفیه کارخانجات روغن نباتی به دست می آید.

۳-    ویژگی ها:
۳-۱-ویژگی های فیزیکی:
۳-۱-۱- رنگ: برحسب منشأ و نوع چربی رنگ آنها فرق می کند. رنگ چربی های حیوانی از سفید تا قهوه ای روشن متغیر است در صورتیکه رنگ اسیدهای چرب آزاد گیاهی قهوه ای تیره است.
۳-۱-۲- بو: چربی مورد استفاده باید دارای بوی مخصوص به خود بوده و عاری از بوی تندی و فساد باشد.

۳-۲- ویژگی های شیمیایی:

۳-۲-۱- ویژگی های شیمیایی چربی حیوانی و اسیدهای چرب باید مطابق با جدول شماره یک و دو باشد:

جدول شماره ۱: ویژگیهای شیمیایی چربی حیوانی

حداکثر درصد وزنی رطوبت  ۲

نقطه ذوب
۴۰-۵۰ درجه سلسیوس

حداکثر درصد مواد غیر قابل صابونی  ۲/۵

حداقل درصد اسید چرب)۹۰
حداکثر درصد مواد غیرمحلول  ۱
حداکثر عدد پراکسید ۱۰ میلی اکی والان در کیلوگرم
عدد یدی ۳۲-۴۸
عدد صابونی  ۱۹۳-۲۰۲

جدول شماره ۲ : ویژگیهای شیمیایی اسیدهای چرب
حداکثر درصد وزنی رطوبت  ۱/۵
حداکثر درصد اسیدهای چربی (خلوص)  ۹۰
حداکثر درصد وزنی اسید های چرب آژاد ۵۰
حداکثر درصد وزنی مواد غیرمحلول  ۱
حداکثر درصد وزنی مواد غیر قابل صابونی  ۴
حداکثر عدد پراکسید ۱۰ میلی اکی والان در کیلوگرم

افزودن آنتی اکسیدان های مجاز طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۲۴ بلامانع است.

۴-    نمونه برداری و روش های آزمون:
نمونه برداری و روش های آزمون باید طبق استاندراد ملی ایران شماره ۴۹۳ انجام گیرد.
۵-    بسته بندی و نشانه گذاری:
۵-۱- محصول باید در ظروف خشک، سالم و تمیز که غیرقابل نفوذ بوده و بر محتویات خود بی اثر می باشد بسته بندی گردد.
۵-۲- نشانه گذاری:
هر محموله باید اطلاعات زیر را به همراه داشته باشد:
۵-۲-۱- منشأ مورد استفاده (حیوانی، گیاهی)
۵-۲-۲- نوع و مقدار آنتی اکسیدان های بکار برده شده
۵-۲-۳- وزن خالص به کیلوگرم
۵-۲-۴- شماره سری تولید
۵-۲-۵- نام و علامت کارخانه تولیدکننده
۵-۲-۶- تاریخ تولید

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=272
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.