پروستاگلاندین

تنش حرارتی بیشترین تاثیر را روی گاوهای شیرده دارد…

حرارت محیطی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیرده را بیشتر از گاوهای غیر شیرده ماده تحت تاثیر قرار می دهد.در مناطقی که تابستان های طولانی دارند روزهای باز نسبت به گاوهایی که در زمان های خنک سال زایمان می کنند،بیشتر است.نرخ ثبت تلقیح مصنوعی ممکن است کمتر باشد چرا که تنش حرارتی بروز فحلی و زمان اولین تلقیح مصنوعی را کاهش می دهد.در گاوهایی که تابستان زایمان می کنند،آبستنی دیرتر اتفاق می افتد.در واقع ،دمای بدنی بیشتر گاو در ابتدای شیردهی باعث افزایش فاصله اولین تخمک گذاری بعد از زایمان می شود.

شاخص درجه حرارت-رطوبت(THI)بیشتر اوقات برای اندازه گیری اثرات ترکیبی درجه حرارت هوا و رطوبت موجود در آن استفاده می شود.معمولا پذیرفته شده که وقتی THI بیشتر از ۷۲ باشد،اثرات تنش حرارتی به صورت کاهش نرخ گیرایی و تولید شیر کمتر بروز می کند.اگر در روز تلقیح مصنوعی حیوان در معرض تنش حرارتی باشد نرخ گیرایی کاهش می یابد اما این گونه تلقیح ها معمولا یا قبل از تنش حرارتی انجام می شوند یا بعد از آن.

هرچند در مطالعاتی تنشان داده شده اند که میزان THI از دو روز قبل از تلقیح مصنوعی بیشتر از شرایط جوی در یک روز قبل از تلقیح ،روز تلقیح و یک روز بعد از آن با بازده آبستنی مرتبط است.تلفیقی از اثرات تنش حرارتی طی روطهای انجام مطالعه را باید در این مطالعات در نظر گرفت.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=2984
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.