طیور

جایگزینی غلات با سبوس برنج فراوری شده در جیره طیور

سبوس برنج یک ترکیب غذائی غنی از مواد مغذی می باشد اما بعلت وجود مواد ضد تغذیه ای موجود در آن امکان استفاده از تمامی مواد مغذی موجود در آن فراهم نمی باشد . محققان پاکستان در تحقیقات متعدد سعی کردند که تائید تیمارهای فیزیکی مختلف را برای فرآوری شامل افزودن اسید یا باز به سبوس برنج می باشد آنها نتایج خوبی را از کاربرد سبوس برنج فرآوری شده در آزمایشات تغذیه ای بر روی طیور بدست آوردند

.تیمارهای شیمیائی و مرطوب کردن آن تاحدودی قادر به تخریب ساختارهای ضد تغذیه ای سبوس برنج بوده و موجب بهبود ارزش غذایی آن و برابری آن با ارزش غذایی گندم شده است. دانه غلات مانند ذرت ، گندم، برنج خرد شده معمولاً ۶۵-۵۰% از جیره های فرموله شده برا تغذیه طیور را به خود اختصاص می دهند در آسیا ، گندم و ذرت و برنج مواد خام اصلی غذاهای با مصرف انسانی هستند که اغلب سطح زیر کشت آنها کافی نبوده و همچنین تقاضای مصرف کنندگان چنین محصولاتی همواره بالاتر از سطح تولید می باشد .این موضوع می تواند ایجاد رقابت و ضرورت نیاز به جستجوی برای جایگزینهای برای غلات اشاره شده را به منظور مصارفی مانند تغذیه طیور بدون اینکه تاثیرات مضری بروز نماید، را مطرح می نماید .در این راستا سبوس برنج یک جایگزین مناسب برای غلات می باشد چرا که مقادیر زیادی از این ترکیب غذایی به عنوان یک محصول فرعی کارخانجات تولید برنج در آسیا ، در دسترس می باشد . سبوس برنج در آسیایی که ۹۰% کل برنج تولیدی در دنیا متعلق به آن است تولید می شود ولی قیمت هر کیلو ی آن معادل ۸ سنت آمریکا می باشد .سبوس برنج شامل ۱۷- ۱۱% پروتئین ۱۸- ۱۳% چربی ۱۰% فیبر ۶۵- ۴۵ % سیارات است و این ترکیب غذایی منبع سرشاری از ویتامین B و نوکونرول # و همچنین موادمعدنی مانند فسفر ، پتاسیم ، آهن، کبالت و روی می باشد . محتوای اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب آن قابل مقایسه با همه غلات می باشد .
●عوامل ضد تغذیه ای سبوس برنج :
بهرحال عوامل ضد تغذیه ای موجود در سبوس برنج ، ارزش غذایی این ترکیب غذایی را کاهش می دهد .فاکتورهایی مانند لیپاز، اسید فایتیک ، ممانعت کننده تریپسین هماتو گلوتنین و مقادیر بالای فیبر از جمله عوامل ضد تغذیه ای سبوس برنج محسوب می شوند .برای تبدیل سبوس برنج به یک منبع غذایی ابتدا ضروری است که مواد ضد تغذیه ای موجود در آن حذف با غیر فعال شود .اخیراً روشهای کاربردی و اقتصادی در این زمینه پیشنهاد شده است .در یک تحقیق که اخیراً ما انجام داده ایم توانستیم سبوس فرآوری شده را تا ۲۰ % ذرت جیره جایگزین کنیم.
●تیمارهای افزوده شده به سبوس برنج جهت فرآوری :
درمطالعه سبوس برنج تازه ابتدا تحت تاثیر ۲۰% محلول اسید استیک یا محلول هیدروکسید کلسیم قرار گرفت و سپس تحت حرارت ۱۳۵(۲+) از کارخانه تولیدی خارج شد که نتیجه این فرآوری غیر فعال شدن لیپاز ، هیدرولیز فیتات و تجزیه ممانعت کننده تریپسین و هماتوگلوتنین می باشد .ضمناً در نتیجه این فرآوری اسپورهای قارچها و باکتریها و بافتهای سبوس برنج از بین می رود .سپس این سبوس برنج فرآوری شده با استفاده از آنالیز شیمیائی ، از لحاظ موادمغذی موجود در آن مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس فرآوری شده نشان داد که لیپاز و تمامی پراکسیدازها بویژه در تیمار اسیداستیک کاملاً از بین رفته است .تیمارهای با بخار + هیدروکسید کلسیم ، اسید استیک و پختگی سبوس برنج به ترتیب باعث از بین رفتن ۵۲، ۷۵، ۸۲ درصد فیتات موجود شدند . فعالیت هماتوگلوتینین در سبوس فرآوری شده ( ۲Hv/mg) در مقایسه با سبوس غیر فرآوری شده (۳۵Hv/mg) به میزان قابل توجهی کاهش نشان داد و ضمناً از طریق فرآوری ۱۰۰ بر فعالیت ممانعت کننده تریپسین مهار گردید .
●آزمایش تغذیه ای
سبوسهای برنجی کهم به طریق مختلف مورد فرآوری قرار گرفته بود در یک آزمایش تغذیه که شامل ۱۰۰۰ پرنده ( ۴ تکرار از هر تیمار ۲۵۰ پرنده ای ) مورد آزمون و مقایسه قرار گرفتند .به اینصورت که سبوسهای برنجی که در معرض تیمارهای مختلف قرار گرفته بودند به میزان ۲۰% جایگزین گندم موجود در چیره شاهد شدند .
●تیمارهای این آزمایش به قرار زیر می باشد :
۱- تیمار شاهد ( جیره بر پایه گندم ، بدون فرآوری )
۲- جیره حاوی سبوس برنج با رطوبت ۲۰% و extruded شده
۳- جیره فرآوری شده با اسید ( ۲۰% رطوبت و ۱% هیدروکسید کلسیم )
۴- جیره فرآوری شده با بازی ( ۲۰% رطوبت و ۱% هیدروکسید کلسیم )
پرندگانی مورد استفاده در آزمایش از یک روزگی تا ۵۶ روزگی تحت تاثیر این جیره ها قرار گرفتند .نتایج حاصل از این آزمایش در جدول یک آورده شده است .افزایش وزن در جیره شاهد ، سبوس فرآوری شده با اسید ، سبوس فرآوری شده با محلول بازی به ترتیب ۶/۸،۸/۲۸،۹/۲۲% درصد بود .بهبود درضریب تبدیل با همان ترتیب ۴/۱۱، ۷/۱۹، ۹/۱۴% بود . هزینه سبوس برنج %۵۵-۵۰ کمتر از هزینه تهیه گندم بود . روشهای مختلف فرآوری سبوس برنج به خوبی توانسته بود که فاکتورهای ضد تغذیه ای موجود در آن را از بین ببرد . نتایج حاصل از این آزمایش به خوبی سبوس برنج را به عنوان یک ماده غذایی مناسب واقتصادی در جیره طیور گوشتی مطرح نمود .
Refernce:
Khan , A.D. ۲۰۰۳ . Treated rice bran makes a good cereal substitut.Poultry International . ۴۲(۱۰) : ۲۸- ۲۹
نشریه تخصصی علم دامی و بیو تکنولوژی – سال دوم شماره هشتم – اردیبهشت و خرداد

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4485
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.