دانستنی های داروهای دامی- قسمت سوم

Albendazole
دسته دارویی:
ضد انگل داخلی «ضد کرم »
اشکال دارویی:
Boluses 125mg
Boluses 600mg
Oral suspension 2/5%

مکانیسم اثر:
این دارو مانع اثر آنزیم فومارات ردوکتاز و ایجاد انرژی میتوکندریال آدنوزین تری فسفات ATP گردیده و در نتیجه انگل به دلیل نبودن انرژی قابل استفاده جهت رشد و تولید مثل از بین می رود.
موارد مصرف:
آلبندازول یک دارویی ضد انگل با طیف گسترده بوده و برروی انگلهای زیر کاملاً موثر است.
فایسولاهپاتیکا، سروبندهای کرمهای نواری، مونیز یا بندنی و مونیزیااگسپانسا، کرمهای معدی بالغ و لاروهای مرحله ۴، کرمهای معدی قهوه ای، کرمهای همونکوس کنتوریتوس و همونکوس پلاسه ای، تویکوسترونژیلوس آکسه ای، کرمهای روده ای بالغ و لارومرحله ۴ آنها، کرمهای روده ای نخی، نماتودیروس اسپاتیگر و هلوسیانوس، کرم کوچک روده، کوپریاپونکتاتا و کوپریااونکوفورا.
کرم قلابدار بونوتسوموم فلبوتوموم، تریکوسترونژیلوس کلوبریفورسیس و ازوفاگوستوم رادیاتوم، کرمهای رویوی بالغ ولاروی مرحله ۴ و دیکتیوکولوس و یویپاروس.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز: جهت از بین بردن کرمهای گرد دستگاه گوارش، تنفسی و کرمهای پهن روده ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن و جهت از بین بردن کپلک بالغ و تخم کپلک  ۵/۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام.
گاو و گوساله: جهت از بین بدن کرمهای گرد دستگاه گوارش و تنفس و کرمهای پهن روده ۵/۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن زنده دام و ۱۰ میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن برای از بین بدن کپلک بالغ و تخم کپلک.
اسب: میزان ۲۵ میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن سه بار در روز به مدت ۵ روز بریا درمان استرونژیلوس و گلاریس مهاجر توصیه شده است.
موارد منع مصرف: در ۴۵ روز اول آبستنی آلبندازول نباید مصرف شود
زمان پرهز از مصرف: گوشت گاو ۲۷ روز، گوساله ۱۴ روز و گوسفند و بز حداقل ۱۰ روز پس  از آخرین تجویز دارو.
==========================================================

Amitraz
دسته دارویی:
ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Emulsifible Concentrate 12 /5%
Solution 12mg/ml
موارد مصرف:
این دارو یک کنه کش وسیع الطیف می باشد. هچنین در مقابل شپش ها و جرب در گاو نیز موثر است. از آمیتراز جهت درمان بیماری واروآتوزدر زنبور عسل استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف:
۱ـ حمام ضد کنه به حالت غوطه وری: ۲۵٫/. درصد آمیتراز ۵/۱۲ درصد ۵۰۰ برابر رقیق شده می باشد.
برحسب میزان آلودگی و نوع حیوان می توان از ۰۰۵/۰ در صد تا ۱/۰ درصد استفاده شود.
۲ـ اسپری مستقیم به بدن دام: مقدار ۵۰۰ میلی لیتر از آمیتراز ۵/۱۲ درصد را در ۲۵ لیتر آب و برای کنترل جرب همان مقدار را با ۱۲۵ لیتر آب مخلوط نموده طی ۶ ساعت استفاده شود.
جهت درمان واروآتوز در زنبور عسل می توان به روشهای زیر عمل کرد.
۱ـ خوراکی: مقدار ۵/۲ تا ۵ میلی لیتر از محلول آمیتراز در ۵۰ میلی لیتر شربت غلیظ (۱:۱) در اختیار زنبورها قرار داده شود. تجویزهای بعدی در فاصله ۴ روز و۲ تا ۴ هفته انجام می گردد.
۲ـ اسپری کردن: مقدار ۵/۲ میی لیتر از آمیتراز را در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل نموده و اسپری نمایید.
۳ـ نوارهای دود کننده: این نوارهای دودکننده باید در محلول نیترات پتاسیم وارد شود و سپس از ۱ تا ۲ میلی لیتر از محلول آمیتراز روی آن چکیده شود تا ۴ روز روزی ۱ نوار آماده شود و مشتعل در کندو قرار داده شود.
موارد منع مصرف:
در تک سمی ها: استفاده شود، زیرا ممکن است بر اثر انباشتگی کولون باعث مرگ حیوان گردد.
در زنبوز عسل: عسل تولیدی در طول درمان نباید به مصرف خوراکی انسانی برسد.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

=======================================================
AzameAzamethiphosthiphos
دسته دارویی:
ضد انگل خارجی (حشره کش)
اشکال دارویی:
۱۰% Water Soluble Powder + Tricosene
مکانیسم اثر:

آزامتیفوس از حشره کش های ارگانوفسفره بوده که با مهار آنزیم کلوین استراز سبب تجمع استیل کولین در محل سیناپس گردیده، در نتیجه باعث مسمویت و مرگ حشرات می شود.
تریکوسن «Tricosene» نوعی هورمون جنسی است که باعث جلب مگس ها به محل سمپاشی شده می شود.
فارماکوکینتیک: با استفاده از کربن رادیواکتیو در حیوانات آزمایشگاهی مشخص شده است که در موارد تجویز خوراکی آزامتیفوس، ۹۰% آن از طریق کلیه ها دفع می شود. دفع گوارشی دارو حدود ۲% است و کمتر از ۲/۰ درصد آن از طریق هوای بازدهی دفع می شود.
موارد مصرف:

آزامتیفوس حشره کشی است با طیف اثر گسترده که بخصوص بر انواع مگس ها و پشه ها از قبیل:
Anophelas stephensi,  Aedes aegypti, fannia canicularis, m. domestica, culexpipiens موثر می باشد.
مقدار و روش مصرف:

در حالت افشانه گری مقدار ۵۰۰ گرم آزامتیفوس را در ۴ لیتر آب ولرم حل کرده به وسیله آن ۱۰۰ مترمربع کف و یا ۲۰۰ متر مربع دیوار یا سقف افشانه کری شود. در این حالت لازم است که حداقل ۳۰% از دیوارها و سقف ها سمپاشی شود و محل های افشانه شده ترجیحاً محل تجمع مگس ها باشد.
حالت Paint-On: مقدار ۲۵۰ گرم از سم فوق را در ۲۰۰ میلی لیتر آب ولرم حل کرده و محلول تهیه شده را همانند رنگ به وسیله قلمو روی سطوح مورد نظر در دامداری و یا مرغداری بکشید.
============================================================
Buparvaquone
دسته دارویی:

ضد تیلریا
اشکال دارویی:
Solution for Injection: 50mg/ml
مکانیسم اثر:

اثر ضدتیلریوزی بیوپارواکوان مربوط به ممانعت و جلوگیری از انتقال الکترونی در زنجیر تنفسی انگل است. با توجه به اینکه در انتقال الکترون زنجیره تنفسی تیلریا، آنزیم های مخصوصی دخالت دارند و توانایی و ضرورت استفاده انگل از این آنزیم ها حدود ۱۰هزار برابر بیشتر از پستانداران است. بنابراین بدون آنکه به دام صدمه ای وارد آید با این مکانیسم انگل ها از بین می روند.
فارماکوکینتیک:

پس از تزریق عضلانی بیوپارواکوان با دوز مناسب، پس از گذشت ۳ ساعت و هفده دقیقه غلظت دارو در پلاسما به ۱۰۲/۰   ۰۳/۰ میلی گرم در لیتر می رسد. پایین آمدن غلظت دارو در پلاسما به تدریج صورت می گیرد. و نیمه عمر دارو ۲۶ ساعت و ۴۴ دقیقه می باشد.
موارد مصرف:

بیوپاروکوان در درمان تیلر یوز ناشی از گونه های مختلف تیلریا مانند تیلریا آنولاتا «T.annulata» که به عنوان مولد بیماری تیلریوز در ایران شناخته شده است و تیلریا پارواپاروا «T.parvaparvaroa»، تیلریاموتانس تیلریا پاروالاورنسی، تیلریاپاروابویس و تیلر یا سرجنتی به کار می رود.
مقدار و روش مصرف: در حالت معمولی یکبار تزریق بیوپارواکوان به مقدار ۵/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن «ml1برای ۲۰ کیلوگرم وزن» کافی است. اما در مواردی که بیماری بسیار شدید باشد و یا شیوع بیماری زیاد باشد یعنی مقدار را می توان بعد از ۴۸ الی ۷۲ ساعت مجدداً تکرار نمود. این دارو فقط باید از طریق عضله گردن تزریق شده و در هر بار تزریق بیش از ml10 از دارو در یک نقطه تزریق نشود.
زمان پرهیز از مصرف:

شیر ۴۸ ساعت  گوشت: ۴۲روز پس از آخرین تزریق

================================================
Carbaryl (methyl carba•  Carbaryl methyl carbamatemate)
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Watt able Powder: 40% –
Powder 5% –
مکانیسم اثر:

به طور کلی کاربامات ها بر سر جایگاه فعال آنزیم اتیل کولیناستراز، با استیل کولین رقابت می کنند. این مواد با کاربامویلاسیون«Carbamoylation» جایگاه، با آنزیم فوق الذکر پیوند تشکیل می دهند و بدون اینکه تغییر در ساختمان آن ایجاد کنند باعث مهار اثر آن می شوند. در صورتی که این پیوند هیدرولیز شود. آنزیم فعالیت کامل خود را باز می یابد. مهار آنزیم استیل کولین استراز باعث مرگ انگل های خارجی و یادر صورت مصرف بیش از حد مجاز، سبب ایجاد مسمویت در پستانداران می شود. ارگانوفسفره ها نیز به طور مشابه آنزیم کولین استراز را مهار کرده، همانند کاربامات ها باعث تجمع استیل کولین در سیناپس می شوند.
فارماکوکینتیک:
کارباریل بصورت تماسی عمل نموده، با حلالیت زیادی که در چربی دارد به شکل سریع در بدن بندپایان جذب شده، به راحتی در سیستم اعصاب مرکزی آنها منتشر می شود و سرانجام باعث مرگ آنان می شود.
موارد مصرف:

جهت کنترل طیف وسیعی از انگل های خارجی در دامهای بزرگ و همچنین کنترل کک، کنه و شپش در سگ و گربه به کار می رود.

مقدار و روش مصرف:
کارباریل به صورت سوسپانسیون در آب و به شکل موضعی مصرف می شود.
در گاو از سوسپانسیون ۱ تا ۴ درصد، در گوسفند ۱ تا ۲ درصد و در بز از سوسپانسیون ۱ درصد استفاده می شود.
سوسپانسیون های فوق با افزودن مقدار متناسب به پودر کارباریل ۴۰ درصد تهیه می شوند.
از پودر ۵% کارباریل برای کنترل کک، کنه و شپش در سگ و گربه استفاده می شود.

===================================================
CLOSANTELCLOSANTEL
دسته دارویی: آنتی ترماتود
اشکال دارویی:
Suspension: 5% –
Blouse 500mg, and other dosage form –
مکانیسم اثر:

کلوزانتل از طریق افزایش نفوذپذیری میتوکندری سلول انگل به عنوان مانع فسفوریلاسیون اکسیداتیو عمل می کند.
فارماکوکینتیک:

کلوزانتل از راه خوراکی به خوبی جذب می شود. بیش از ۹۹% دارو به پروتئین های پلاسما و عمدتاً به آلبومین متصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی آن حدد ۱۵ روز می باشد. این باقی مانده دارویی در گوسفندان باعث جلوگیری آنها به همونکوس تا ۶۰ روز پس از درمان می شود. ۸۰% از دارو بدواً از مدفوع و کمتر از ۵/۰% از طریق ادرار دفع می شود.
موارد مصرف:

کلوزانتل برای درمان و کنترل فاسیولیازیس «دیستوماتوز» مزمن و تحت حاد ناشی از فاسیولاهپاتیک های بالغ و نابالغ در گوسفند و گاو استفاده می شود. این دارو بر علیه فاسیولوئیوز مگنا از راه خوراکی یا تزریقی موثر است. این دارو بر علیه کرم همونکوس کنتورتوس گوسفند نیز موثراست. این دارو را می توان برعلیه شکل بالغ انکیلوستوما کانینوم استفاده نمود.
کلوزانتل دارای اثراتی بر کرم های نواری و بندپایان انگلی نظیر عامل گال و کنه در گوسفند گاو می باشد.
مقداروروش مصرف:
گوسفند: جهت درما فاسیولاهپاتیکا به طور خوراکی ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
جهت درمان فاسیولوئیدزمگنا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و در موارد تزریق زیرجلدی ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.
گاو: از راه خوراکی ۱۰ میلی گرم و زیرجلدی ۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.
اسب: برای پیشگیری یا کاهش عفونت های ناشی از استرونژیلوس دولگاریس و گاستروفیلوس مقدار ۸ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ۲ ماه یکبار بصورت خوراکی.
زمان پرهیز از مصرف: گوشت ۲۸ روز پس از آخرین درمان

===========================================================
CCypermethrinypermethrin
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Emulsion 100g/L
مکانیسم اثر:

دو گروه پیرتروئیدها pyrethroids بود و به صورت تماسی عملی می‌کند.
موارد مصرف:

جهت کنترل کنه‌های یک و چند میزبانه در گاوها، همچنین برای درمان شپشها، مگسهای خونخوار و مایتهای مولد جرب در گوسفندها به کار برده می‌شود.
در موارد مقاومت انگلها به سایر داروها مثل سموم ارگانوفسفره، کارباماتها و آمیدین‌ها می‌توان از سیپرمترین بهره جست.
مقدار و روش مصرف:
گاو: یک میلی لیتر از سیپرمترین ۱۰% با ۱۰۰۰ میلی لیتر آب مخلوط شده و تمام بدن حیوان افشانه‌گری می‌شود.
۱۰۰ میلی لیتر از سیپرمترین ۱۰% با ۱۰۰ لیتر آب مخلوط گردد و حیوان داخل حوضچه در تماس با دارو قرار می‌گیرد.
گوسفند: برای کنترل چرب، شپش و مگس خونخوار و گوسفندان از غلظتهای ۵ تا ۱۰ قسمت در میلیون PPm در حضوچه غوطه وری استفاده می‌شود. برای این منظور می‌توان ۱۰ میلی لیتر از سیپرمترین ۱۰ درصد را با ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب مخلوط نمود و حیوانات را از حوضچه عبور داد.
زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز پس از مصرف سیپرمترین می‌توان از گوشت و شیر دام استفاده نمود.

========================================================
CoumaphosCoumaphos
دسته دارویی: ضد انگل خارجی

اشکال دارویی:
Emulsifies able concentrates 3.2%(W/V)
Wet table powder 50%
مکانیسم اثر:

کومافوس جزو مواد ارگانو فسفره بوده، با آنزیم کولین استراز ترکیب شده آن را بصورت غیر قابل برگشت فسفریله می‌کند و به این ترتیب باعث مهار عمل آنزیم می‌شود. این کار سبب تجمع استیل کولین فعال در محل سیناپس شده و بروز علائم کولینرژیک می‌گردد.
فارماکوکینتیک:

این دارو به صورت خوارکی و تماسی قابل مصرف است، پس از جذب وارد بافتهای بدن بند پایان می‌شود.
موارد مصرف:

این دارو جهت کنترل طیف وسیعی از انگل‌های خارجی از جمله شپش‌ها، کنه‌ها، جرب‌ها، مگس‌های خونخوار در گاو، گوسفند، بز و اسب استفاده می‌شود.
همچنین برای کنترل لاروهای هیپودرمابویس و هیپودرمالیناتوم از این دارو استفاده می‌شود از کومافوس ۲/۳% برای تشخیص و کنترل انگلهای خارجی در زنبور عسل مانند Varroa Jacobsoni و Braula coeca استفاده می‌شود.
مقدار و روش مصرف:
گاوهای گوشتی و شیری در زمان غیر شیرواری: جهت درمان لاروهای هیپودرمابویس و هیپودرمالیناتوم مقدار ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ گرم کومافوس ۵۰ درصد در ۵۰۰ لیتر آب مخلوط شده و به صورت افشانه گری به کار برده شود.
برای درمان در حوضچه غوطه‌وری مقدار ۲۰۰۰ تا ۲۴۰۰ گرم کومافوس ۵۰ درصد با ۵۰۰ لیتر آب مخلوط شود.
گاوها در زمان شیرواری: ۳۰۰ گرم از کومافوس ۵۰ درصد را در ۵۰۰ لیتر آب مخلوط کرده به صورت افشانه‌گری استفاده شود.
گوسفند، بز و اسب: برای از بین بردن شپش‌ها مقدار ۶۰۰ گرم، مگس‌های خونخوار، کنه‌ها و جرب‌ها ۱۲۰۰ گرم از کومافوس ۵۰ درصد با ۵۰۰ لیتر آب مخلوط شود و در حوضچه غوطه وری مورد استفاه قرار گیرد.
زمان پرهیز از مصرف: ۳ روز قبل از کشتار

====================================================
CyfluthrinCyfluthrin
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Cyfluthrin: 10% (wet able powder)
Cyfluthrin: 1% (pour on)
مکانیسم اثر:

سیفلوترین جز و گروه پیرتروئیدها (pyrethroids) می‌باشد. این گروه از داروها نسبت به پیروترومهای طبیعی که از گلهای پیرتروم به دست می‌آیند در مقابل نور خورشید مقاوم‌تر بوده بنابراین استفاده از آنها در مزارع پرورش حیوانات مورد استقبال قرار گرفته است.
پس از تماس حشره با این سم عضلات دچار تحریک و تشنج شده، به دنبال آن حشره فلج می‌شود و می‌میرد.

در سطح سلولی دارو بر نورون‌ها اثر  گذاشته جریان ورود سدیم به داخل سلول را طولانی می‌کند و مانع از انتقال تکانه‌های عصبی می‌شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که پیرتروئیدها گیرنده‌های گابا (GABA)، گلوتامات و کانالهای کلسیمی که با ولتاژ فعال شده‌اند را مهار می‌کند.
موارد مصرف:

جهت کنترل مگسهای لانه و اطراف محل زندگی حیوانات مانند مگس خانگی معمولی، مگس خانگی کوچک و گونه‌های دروزوفیل و همچنین برای کنترل مگسهای مزاحم حیوانات در حال چرا، مثل مگسهای گزنده و خرمگس به کار برده می‌شود.
در دزهای بالا می‌توان از این دارو در کنترل سوسک، جیرجیرک، مورچه و سایر حشرات خزنده بهره جست.

مقدار و روش مصرف:
۳۰ تا ۴۰ گرم از سیفلوترین ۱۰ درصد را با ۱۰ لیتر آب مخلوط نموده و تمامی وسایل و سطوح سمپاشی شود.
۱۰ میلی لیتر از سیفلوترین ۱% Pour-on در طول خط پشتی حیوان به کار برده می‌شود.

======================================================
DiazinonDiazinon
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Emulsifiable concentrate: 250 and 600 g/L
مکانیسم اثر:

دیازینون جزء سموم ارگانوفسفره بوده و با مهار آنزیم استیل کولبن استراز، باعث تجمع استیل کولین در محل سیناپس و بروز علائم فلج در انگل می‌گردد.
فارماکوکینتیک: دارو به صورت خوراکی و تماسی عمل می‌کند.
در بندپایان به دلیل کمبود آنزیمهای مورد نیاز جهت هیدرولیز و اکسیده نمودن سم دارو مهار نمی‌شود و باعث مرگ آنان می‌شود.

موارد مصرف:

دیازینون دارای طیف وسیع کشنده کک، کنه، مگسهای خونخوار، شپش و جرب در گاو و بخصوص در گوسفند می‌باشد. دیازینون برای کنترل حشرات مزاحم از قبیل سوسک، مگس، پشه و شپش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مقدار و روش مصرف:

غلظت کلی پیشنهاد شده برای استفاده از این دارو به طریقه حمام ضد کنه و افشانه‌گری ۰۲۵/۰ درصد می‌باشد. البته مقادیر دیگری نیز پیشنهاد شده است.
زمان پرهیز از مصرف:

گوشت ۱۴ روز پس از آخرین مصرف، شیر ۳ روز پس از آخرین مصرف.

======================================================
Diminazene Diminazene Aceturate CompoundAceturate Compound
دسته دارویی: ضد انگل تک یاخته‌ای
اشکال دارویی:
Containsi Diminazene Aceturate 44/5%
Antipyrine 55.5%
Sterile Granules
مکانیسم اثر:

اثر ضد تریپانوزومی دیامیدین‌ها مستقیماً به گروه گوانیل «آمادین» مربوط می‌شود. حضور دو گروه گوانیل که بوسیله زنجیر هیدروکربنه‌ی پارافین از یکدیگر جدا شده‌اند سبب بروز اثرات ضد تریپانوزی این دارو می‌شود که البته طویل شدن زنجیره پارافینی این اثر را بنحو احسن تقویت می‌کند. تغییر در زنجیره‌های الکیل به اشکال آروماتیک یا حلقه‌های بنزن و اتصال دو گروه بنزامیدنی به صورت اتصال اتیلنی باعث افزایش اثر ضد تریپانوزومی این گروه از داروها گردیده است. این داروها دارای اثر ضد باکتریایی کمی نیز می‌باشند.
موارد مصرف:

جهت درمان بابزیوز نشخوارکنندگان، اسب و سگ و همچنین به منظور درمان تریپانوزومیازیس انواع Vivax و Congolense به کار می‌رود.
این دارو همچنین در عفونت ناشی از Trypanosoma brucei موثر است. لیکن در معیار مقایسه تأثیر آن بر تک یاخته‌های دیگر مانند بابزیا و تریپانوزما کمتر می‌باشد بنابراین لازم است که مقدار بیشتری از دارو در این موارد مصرف شود.
مقدار و روش مصرف:

محتوی یک ساشه ۳۶/۲ گرمی در ۵/۱۲ میلی لیتر آب مقطر استریل حل شده و به صوررت زیر جلدی یا داخل عضلانی تزریق گردد.
درمان بابزیوز:
در گاو، گوسفند، اسب و سگ لازم است مقدار ۵/۳ میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن دام و در موارد برخورد با سویه‌های مقاوم ۸ میلی گرم از این دارو باید مصرف شود.
درمان تریپانوزومیازیس:
جهت درمان عفونت ناشی از تریپانوزوم بروسه‌ای، ۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دام و در موارد برخورد با سویه‌های  مقاوم ۸ میلی گرم از این ماده باید مصرف شود.
زمان پرهیز از مصرف: دارد

======================================================
NICLOSAMIDENICLOSAMIDE
دسته داروئی:
ضد انگل (آنتی سستود).
اشکال داروئی:
Boluses: 1250mg (as Piperazine salt)
مکانیسم اثر:
اثر نیکلوزاماید مبتنی بر وقفه در جذب گلوکز و جفت شدن (Coupling) مرحله فسفوپلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول سستودها می باشد و به واسطه متوقف شدن سیکل کربس، اسید لاکتیک در بدن انگل تجمع یافته باعث مرگ آن می شود.
فارماکوکینتیک:
نیکلوزاماید از مجاری گوارشی میزبان به مقدار ناچیز جذب می شود و این خود شاید دلیل بر سمیت کم دارو باشد. این دارو به یک متابولیت غیر فعال آمینونیکلوزاماید) تبدیل می شود که هیچ اثر شناخته شده دارویی ندارد.
موارد مصرف:
نیکلوزاماید در عفونتهای ناشی از سستودها (کرمهای نواری) در دامهای اهلی و به عنوان کشنده حلزون نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این دارو برای درمان عفونتهای ناشی از تنیا پیزویفورمیس، تینا هیداتیژنا و دیپیلیدیوم کانینوم، تنیا تنیافورمیس استفاده می شود. این دارو برای درمان عفونتهای نظیر مونیزیا در گاو، گوسفند و بز به میزان وسیعی مصرف می شود. این دارو بر علیه انگلهای نواری بند بند مانند تنیا نوسوما در گاو، گوسفند و گوزن موثر می باشد بطور تجربی نیکلوزاماید بر علیه عفونتهای پارانوپلو سفالامامیلانا، آنوپلوسفالامگنا و آنوپلوسفالاپرفولیاتا در اسب و در درمان عفونتهای ناشی از سستودها نظیر بوتریسفالوس و در بعضی از انواع ماهی ها از قبیل کول و کپور بطور موفقیت آمیزی استفاده شده است. نیکلوزاماید همچنین برای درمان عفونتهای انگلهای نواری حیوانات آزمایشگاهی (موش ها) استفاده می شود.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز : یک بولوس برای ۱۵ کیلوگرم وزن بدن mg/kg) 80 ـ۷۵)
گوساله :   یک بولوس برای ۲۰ کیلوگرم وزن بدن mg/kg) 60 ـ ۵۰)
سگ : یک بولوس برای ۱۰ کیلوگرم وزن بدن mg/kg) 125)
گربه :   بولوس برای ۳/۳ کیلو گرم وزن بدن.
زمانیکه این دارو برای درمان گوسفند و بز بکار گرفته می شود پرهیز خاص عذایی مورد نیاز نیست ولی تجویز این دارو برای سک و گربه می بایستی در شرایطی صورت گیرد که معده پر نباشد و ۱۲ ساعت قبلااز تجویز دارو از دادن غذای سنگین به سگ و گربه اجتناب شود. تجویز بولوس برای گوسفند و بز با دست و یا بوسیله بولوس خوران صورت می گیرد. تجویز برای سگ و گربه را می توان با قرار دادن بولوس در داخل گوشت و یا خرد کردن و مخلوط کردن بولوس با مقداری غذا انجام داد.
طیور: mg/kg 200 ـ ۱۰۰، ترکیب با دان، روزانه،۳ـ۱ روز.
حلزون ها   :WHO این دارو را به عنوان حلزون کش انتخابی برای کنترل حلزونهای حامل شیستوزوما، با غلظت ۲/۰ میلی گرم در هر لیتر آب به مدت ۲۴ ساعت توصیه نموده است.
موشهای آزمایشگاهی: از راه غذا (به میزان ۳۳/۰ درصد) به مدت ۷ روز پیوسته تجویز می شود.
موارد منع مصرف:
ندارد.
تداخل داروئی:
نیکلوزاماید را می توان همراه با چند داروی دیگر تجویز نمود. بطور مثال نیکلوزامایدو تترامیزول را می توان به گوساله و بره برای درمان همزمان سستودها و نماتودها تجویز نمود. معمولاً از ۳ گرم نیکلوزاماید و ۵/۰ گرم تترامیزول برای بره ها و ۶ گرم تترامیزول برای بره ها و ۶ گرم نیکلوزاماید و ۱ گرم تترامیزول برای گوساله ها استفاده می شود.
زمان پرهیز از مصرف:
ندارد.
موارد منع مصرف:
در دامهایی که دچار انسداد مجاری قدامی دستگاه گوارش هستند نباید مصرف شود.
زمان پرهیز مصرف:
ندارد.

======================================================
PARVAQUONE

دسته داروئی:
ضد انگل داخلی (ضد پیروپلاسموز و مراحل شیزونت تیلریوز و ضد انگلهای خونی).
اشکال داروئی:
Solution for injection: 150 mg/ml
موارد مصرف:
پارواکون (پارواکون) یک تیلریاسید (تیلریاکش) قوی است که در درمان مراحل شیزونت و پیروپلاسم تیلریا بکار می رود. این دارو همچنین در حیوانات آلوده به تیلریا که هنوز علائم بالینی در آنها ظاهر نشده است نیز بکار می رود.
مقدار و روش مصرف:
بطور کلی برای ۱۵ کیلوگرم وزن دام به میزان ۱ میلی لیتر پاروکسون به عضله گردن دام تزریق شود. این درمان می بایست مجدداً پس از ۴۸ ساعت تکرار شود.
گوساله : ۱ میلی لیتر برای هر ۱۵ کیلو گرم وزن گوساله mg/kg)10) در عضله گردن تزریق شود.
بالغین:
وزن دام       زنده    مقدار دارو
۱۰۰ کیلو گرم     ml7
۱۵۰ کیلو گرم    ml 10
۲۰۰ کیلو گرم    ml 14
۲۵۰ کیلو گرم     ml 17
۳۰۰ کیلو گرم     ml 20
در هنگام ظهور علائم تیلریوز در حیوانات ممکن است آثار و علائم بالینی سایر عفونتهای قابل انتقال توسط کنه ها مانند آناپلاسموز Cowdriosis، بابزیوز که در اثر تضعیف سیستم ایمنی بدن در حیوان مبتلا ظاهر می شوند از نظر مخفی بماند، لذا در چنین مواقعی درمانهای مناسب باید انجام پذیرد. به خصوص در مورد آناپلاسموز و Cowdriosis می توان با استفاده از تزریق اکسی تتراسایکلین با دوز mg/kg10 به درمان دام اقدام نمود. گاهی ممکن است پس از تزریق دارو محل تزریق متورم شود که غالباً طبیعی و گذرااست. پاروکسون می بایستی منحصراً داخل عضله تزریق شود. در مواقعی که مقدار تزریق بیش از ۱۰ میلی لیتر است باید مقدار تزریق عضلانی را در ۳ـ۲ ناحیه بدن حیوان تزریق نمود.
موارد منع مصرف:
تزریق داخل وریدی و یا زیر جلدی ممنوع است.
زمان پرهیز از مصرف:
گوشت: ۲۸ روز.
شیر ۱۴ روز.
==================================================
PHOXIM
دسته داروئی:
ضد انگل خارجی.
اشکال داروئی:
Emulsifiable Concentrate: 50%
مکانیسم اثر:
فوکسیم (سباسیل) جزء سموم ارگانوفسفره بوده که با مهر آنزیم های کولین استراز سبب تجمع استیل کولین فعال در محل سیناپس عصبی شده، باعث بروز مسمومیت در انگل می شود.
فارماکوکینتیک:
فوکسیم بصورت تماسی عمل می کند و پس از جذب آثار خود را ظاهر می سازد. در بدن پستانداران در صورت جذب اندک، به هنگام استفاده از دارو با مقادیر معمول، فوکسیم در بافتها تحت تاثیر آنزیمهای مخرب قرار گرفته، هیدرولیز و اکسیده شده، سرانجام از طریق ادرار دفع می شود. ولی در بافتهای بدن انگلها این آنزیمهای مخرب سم وجود نداشته یا مقادیر آنها بسیار جزئی است که در نتیجه سبب تجمع دارو و مسمومیت می شود.
موارد مصرف:
برای کنترل انگلهای خارجی دامهای اهلی، بخصوص مقابله با جرب پسورپتس، کوریوپتس، سارکوپتس و گونه های پسورپتس مقاوم به هیدروکربنهای کلرینه و دیازینون، پسوررژیت، شپشهای خونخوار و شپشهای گزنده، مگسهای خونخوار گوسفند (keds)، مگسها، لار و مگس زخم ها و کنه ها در کلیه دامها بجز گربه مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار و روش مصرف:
شستشو یا اسپری: برای مبارزه با انگلهای جلدی ۱۰۰ میلی لیتر سباسیل را در ۱۰۰ لیتر آب حل نموده سپس بوسیله سمپاش یا اسفنج تمام سطح بدن بخصوص گوشها، بین پاها، زیر دم و پستان را کاملاَ شستشو دهید. در موارد هجوم شدید جربها میزان فوکسیم به ۲۰۰ میلی لیتر به ازای هر۱۰۰ لیتر آب افزایش می یابد.
محلول آماده مصرف مورد نیاز به ازاء هر راس:
گاو، اسب و شتر: ۴ـ ۳ لیتر.
گوسفند، بز و گوساله: ۳ـ۲ لیتر.
سگ: ۱ـ ۵ /۰ لیتر.
حمام:
۱) میزان مصرف برابر با ۱ لیتر فوکسیم در ۱۰۰۰ لیتر آب می باشد. برای تهیه محلول آماده مصرف نیست به حجم حمام، ابتدا مقدار فوکسیم مورد نیاز را در ۲۰ ـ ۱۰ لیتر آب حل نموده سپس همراه با هم زدن متوالی به آب حمام اضافه کنید.
۲) هنگامی که ۲۰ ـ ۱۰ درصد آب حمام مصرف شد،جهت حفظ غلظت اولیه و جبران حجم محلول کاهش یافته به ازاء هر ۱۰۰ لیتر آب اضافی ۲۰۰ میلی لیتر فوکسیم اضافه شود. در یک حمام با حجم ۱۰۰۰ لیتر بهتر است پس از حمام دادن ۶۰ ـ ۳۰ راس حجم کاهش یافته جایگزین شود (میزان مصرف نسبت به سطح بدن و بلندی پشم دامها تقریباً ۵/۳ لیتر به ازاء هر راس می باشد)
موارد منع مصرف:
این دارو نباید در گربه مصرف شود.
تداخل داروئی:
همزمان با داروهای مشابه مصرف نشود.
عوارض جانبی:
چنانچه فوکسیم طبق دستور مصرف شود هیچ گونه عوارض جانبی یا مسمومیت ایجاد نمی کند از سمپاشی در فضای باز  و در برابر باد خودداری شود. اگر براثر بی احتیاطی در مصرف، علائم مسمومیت (گرفتگی و ناهماهنگی در حرکت عضلات، تنگی، نفس،و غیره) مشاهده شد، تزریق عضلانی سولفات آتروپین ۱% به عنوان پادزهر در مقادیر زیر پیشنهاد می شود.
انسان: ۵/۰ ـ ۲/۰ میلی لیتر
گاو: ۵/۲ میلی لیتر به ازاء هر ۱۰ کیلو گرم وزن بدن
گوسفند، بز و سگ: ۱ میلی لیتر به ازاء هر ۱۰ کیلو گرم وزن بدن
در صورت نیاز تزریق پس از ۳۰ ـ ۱۵ دقیقه تکرار شود.
زمان پرهیز از مصرف: —-

==========================================================
PRAZIQUANTEL
دسته داروئی:
ضد انگل (ضد سستود).
اشکال داروئی:
Tablets: 50 mg
مکانیسم اثر:
پرازی کوانتل (درونسیت) سریعاً در بدن سستودها و ترماتودها جذب می شود. اثر اولیه دارو در بدن میزبان در فاصله ۱۵ دقیقه باعث فلج آنی عضلات و حفره دار شدن سریع پوشش خارجی انگل می شود به نظر می رسد انقباض سریع مربوط به افزایش نفوذ پذیری غشاء سلولی نسبت به کلسیم و در نتیجه فلج عضلانی باشد.
فارماکوکینتیک:
پس از مصرف خوراکی، پرازی کوانتل سریعاً و بطورکامل جذب می شود. حداکثر غلظت پلاسمای دارو بعد از ۱۲۰ ـ ۳۰ دقیقه د سگ و بعد از ۲ ساعت در گوسفند به دست می آید دارو در تمام بدن حیوان پخش می شود، از سد مغزی ـ خونی موش (و احتمالاً حیوانات دیگر) عبور می نماید وبه داخل صفراوی سگ نیز ترشح می شود. پرازی کوانتل بطور وسیع وعمده در کبد متابولیزه و به اشکال غیر فعال تبدیل می شود. تزریق عضلانی و یا زیر جلدی، غلظت های پلاسمائی طولانی تری نسبت به تجویز خوراکی با مقادیر مصرف یکسان ایجاد می نماید. حدود ۸۰ درصد پرازی کوانتل دارای کربن ۱۴ نشانه دار (رادیواکتیو) که از راه وریدی به موش، سگ و میمون تجویز شده بصورت متابولیت های غیر فعال در ظرف ۲۴ ساعت و عمدتاً در ادرار دفع می شود. نیمه عمر دفع رادیواکتیویته کل از خون سگ ۳ ساعت می باشد. فقط مقادیر جزئی دارو تغییر نیافته در ادرار و مدفوع وارد می شود.
موارد مصرف:
پرازی کوانتل دارای اثرات قابل ملاحظه ای بر علیه تمام گونه های انگلی نواری (بالغ و نا بالغ) می باشد. همچنین اثرات خوبی بر اشکال لاروی انگلهای نواری دارد. روش تجویز (خوراک، زیرجلدی یا عضلانی) در میزان اثر بخشی دارو موثر است (راه زیر جلدی کمترین اثر را دارد). پرازی کوانتل بر علیه انگلهای نواری نشخوارکنندگان، طیور و حتی بعضی از انواع کپک ها موثر است تمام گونه ها مونیزیا، استیلیزیا، آویتلینا گوسفند و بز دا با مقادیر مناسب می توان دفع نمود، انگلهای پهن روده ای فاسیولوپسیس بوسکی نیز با استفاده از این دارو درمان شده اند. انگلهای پهن پوستی جیروداکتیلوس اکولئاتوس را نیز می توان بطور موفقیت آمیزی درمان نمود. این دارو اثر بخش کاملی را در دام در مرحله واسطه  کرم کدوی انسان(تنیاساژیناتا) دارد. این دارو مصرف زیادی در درمان سرگیجه گوسفندی Ovine Coenurissis)) دارد. پرازی کوانتل بر علیه کلیه مراحل رشد تعدادی از انگلهای روده ای دیگر نظیر اکینوکوکوس گرانولوسوس، تنیا اوویس، تنیا هیداتیژنا، تنیا پیزیفورمیس، تنیا هیداتیزنا، تنیافومیس، مولتی سپس مولتی سپس و دیپیلیدیوم کانینوم موثر است. همچنین پرازی کوانتل برای دفع مزوسستوئیدس کورتی، اکینوکوکوس مولتی لکولاریس، اسپیرومترامانسونوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی و کپلک ریوس پراگونیموس موثر است پرازی کوانتل برعلیه نمادتودها اثری ندارد.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز          :در درمان کپلک لوزلمعدی گوسفند ۷۰ ـ ۵۰ میلی گرم، سنوریازیس
۵۰ میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن توصیه شده است
طیور: mg/kg10
ماهیها: برای کرمهای پهن پوست با غوطه ور نمودن ماهیها در تانک های
کوچک در تانک های کوچک به مدت ۳ ساعت با غلظت ۱۰ میلی گرم
پرازی کوانتل در هر لیتر آب.
سگ و گربه: برای تمام گونه های سستودها با دوز mg/kg5، به جز برای اسپیرو
مترامانسیونوئیدس و دیفیلوبوتریون اریناسی، که مقدار mg.kg25، به
مدت ۲ روز متوالی لازم می باشد. عفونتهای کپلک ریوی (پاراگونیموس)
سگ با دوز mg/kg25، به مدت ۳ روز متوالی درمان شده اند. با دوز Mg/kg5 برای دفع تنیاهیدانیژنا و احتمالاً تنیا اوویس و تنیا مولتس سپس و mg/kg5 /25 برای دفع کامل دیپیلیدیوم کانینوم درسگ به کارمی رود.
مقدار mg/kg10ـ۵ برای دفع کامل مزوسستوئیدس کورتی،اکینوکوکوس گرانولوسوس و اکینومولتی لوکولاریس لازم است.
موارد منع مصرف:
در توله سگها و یا بچه گربه های کمتر از یک ماه نباید مصرف شود.
تداخل داروئی :
ندارد.
عوارض جانبی:
مصرف دارو با مقداری معادل ۵ برابر مقدار توصیه شده هیچگونه علائمی از مسمومیت را در سگ و گربه به همراه نداشته است. مصرف مقادیر بیش از حد دارو ممکن است با بی اشتهایی، استفراغ،سیلان بزاق، اسهال و افسردگی همراه باشد

===========================================================
RAFOXANIDE
دسته داروئی:
ضد انگل داخلی.
اشکال داروئی:
Boluses: 150mg
مکانیسم اثر:
مکانیسم این دارو مشخص نشده است.
فارماکوکینتیک:
رافوکساناید احتمالاً از روده باریک جذب می شود و حداکثر غلظت پلاسمایی دارو بین
۴۸ ـ ۲۴ ساعت پس از تجویز خوراکی اتفاق می افتد. این دارو در گاو و گوسفند بطور جزئی متابولیزه شده و نیمه عمر نهایی آن طولانی (حدود ۱۷ روز) می باشد بنابراین اثر بخش مطلوبی بر علیه کپلکهای نابالغ  دارد.
موارد مصرف:
مصرف عمده رافوکساناید در درمان فاسیلوز ناشی از اشکال بالغ فاسیولاهپاتیکا و فاسیلولاژیگانتیکا در گاو در درمان همانکوزیس ، بونوستومیازیس و لاروهای بینی گوسفند نیر بکار می رود.

مقدار و روش مصرف:
گوسفند: mg/kg 5/7یا یک بولوس mg150 برای هر ۲۰ کیلو وزن بدن.
گاو: mg/kg 5/7.
با یک دوز واحد درمانی ) mg/kg5/7) در گوسفند میزان تاثیر این دارو برای اشکال سنی مختلف فاسیولاهپاتیکا به صورت زیر می باشد:
ـ تقریباً ۱۰۰% برای کپلکهای ۱۲ هفته ای
ـ ۹۶ ـ ۸۶% برای کپلکهای ۱۲ هفته ای.
ـ ۹۸ ـ ۵۰% برای کپلکهای ۴ هفته ای.
اثرات مشابهی نیز علیه فاسیولاهپاتیکا در گاو مشاهده شده است.
بواسطه تاثیر قابل اطمینان رافوکساناید بر علیه کپلکهای ۶ـ۴ هقته ای، این دارو در درمان فاسیلوز حاد داروهایی که منحصراً ضد کپلک بالغ می باشند ارجحیت دارد. به منظور دفع کپلکهای در حال بلوغ که از درمان قبلی جان سالم به در برده اند تجویز مکرر رافوکساناید در فواصل ۳ هفته ای ضروری است. رافوکساناید در درمان عفونتهای ناشی از فاسیولاژیگانیتکا ۸ و ۱۰ و ۱۲ هفته ای در گوسفند و گاو به میزان ۹۹ درصد موثر می باشد. برای همانکوس و بونوستوموم بالغ در دام و اشکال بالغ و نا بالغ این انگلها در گوسفندان تاثیر بیش از ۹۶ درصد گزارش شده است، به نظر می رسد رافوکساناید تا میزان ۹۸ درصد برعلیه همه مراحل لاروهای بینی گوسفندان موثر باشد.
عوارض جانبی:
اندکس بی خطری این دارو (حداکثر دوز قابل تحمل) تقریباً ۵ می باشد و دوزهای واحد mg.kg58 در گاو یا mg/kg45 در گوسفند هیچ اثرات ناخواسته ای ایجاد نمی نماید. در دوز mg/kg80 بی اشتهایی و اسهال در دام اتفاق می افتد. مصرف مقادیر بالاتر از mg/kg45 در گوسفند و دوز واحد mg/kg 125 در گاو باعث بروز آسیبهای چشمی (کوری و کاتاراکت) می شود. بطور کلی رافوکساناید در دوزهای درمانی برای گوسفند و گاو (برای تمام سنین) بی خطر می باشد.

========================================================================
TRICLABENDAZOLE
دسته داروئی:
ضد انگل، ضد فاسیولا (کپلک)
اشکال داروئی:
Boluses: 250mg

مکانیسم اثر :
تریکلابندازول از گروه بنزایمیدازولها می باشد ولی مکانیسم اثر آن تا حدودی با سایر داروهای این گروه متفاوت است. این دارو از طریق مهار آنزیم فومارات رودوکتاز، اعمال متابولیکی و تولید انرژی بدن انگل را مختل نموده و باعث نابودی آن می شود. این دارو بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تاثیر کامل دارد.
فارماکوکینتیک:
تریکلابندازول پس از مصرف خوراکی جذب شده و حداکثر غلظت پلاسمایی آن پس از ۳۶ روز ـ ۱۲ ساعت ایجاد می شود.
این دارو در بدن دام به سرعت به متابولیتهای سولفاکساید و سولفون تبدیل می شود مشتقات مذکور به آلبومین پلاسما متصل شده و تا ۷ روز قابل اندازه گیری هستند اتصال این دارو به آلبومین پلاسما موجب طولانی شدن تماس و تاثیر دارو بر انگل نا بالغ می شود. این دارو از طریق مدفوع دفع می شود.

موارد مصرف:
تریکلابندازول یک داروی اختصاصی برای درمان بیماری فاسیلوز نشخوار کنند گان محسوب می شود بطوریکه برای درمان فاسیالوز حاد، تحت حاد و مزمن در گاو، گوسفند و بز که ناشی از انگلهای فاسیولاهپاتیکا و فاسیولازیگانتیکا می باشد مورد استفاده قرار می گیرند از بین داروهایی که بر علیه کرم کپلک کبدی مورد استفاده قرار می گیرند تریکلابندازول بطور موثری هم بر اشکال بالغ انگل موثر واقع می شود.
مقدار و روش مصرف:
مقادیر درمانی توصیه شده برای درمان آلودگیهای ناشی از انگل کپلک کبدی به شرح زیر است:
گوسفند و بز: mg/kg 10(یک بولوس ۲۵۰ میلی گرمی به ازاء هر ۲۵ کیلوگرم وزن بدن)
گاو: mg/kg 12(دو بولوس ۲۵۰ میلی گرم به ازاء هر ۴۰ کیلوگرم وزن بدن)
موارد منع مصرف:
از مصرف این دارو در گاو تا ۷ روز پس از زایمان باید خودداری شود.
تداخل داروئی:
عوارض جانبی:
ـ ضریب ایمنی این دارو بسیار بالا می باشد. دوز سمی این دارو در گاو ۱۷ و در گوسفند ۲۰ دوز برابر دوز درمانی می باشد.
ـ این دارو در تمام سنین، همچنین در گاوهای آبستن نیز با اطمینان قابل مصرف می باشد.
زمان پرهیز از مصرف:
شیر: ۷ روز
گوشت : ۲۹ روز.

============================================================
IVERMECTIN

دسته داروئی:
ضد انگلهای خارجی و داخلی.
اشکال داروئی:
Solution for injection: 1%
مکانیسم اثر:
آیورمکتین باعث تحریک آزاد سازی گاماآمینوبوتریک اسید (GABA) از نرون های پیش سیناپسی می‌شود. GABA))به عنوان یک نروترانسمیتر مهاری عمل کرده و موجب بلوکه شدن تحریک پس سیناپسی نرون مجاور در بدن نماتودها و رشته های عضلانی بند پایان می شود. بدین طریق آیورمکتین از طریق ترشح GABA باعث فلجی و مرگ انگل می‌شود. انگلهای کبدی و انگلهای Tape Worm (انگلهای نواری) از GABA به عنوان یک نروترانسمیتر استفاده نمی کنند، بنابراین آیورمکتین روی آنها موثر نیست.
فارماکوکینتیک:
آیورمکتین پس از تزریق به سرعت جذب و منتشر می‌شود.حداکثر غلظت پلاسمایی آن ۴/۴ ساعت پس از تزریق مستقیم به داخل شیردان حاصل می‌شود. این دارو بخوبی در بافتهای بدن توزیع شده ولی به CSF نفوذ نمی کند. باقیمانده دارو اکثرا در بافت کبد، چربی های بدن و به میزان کم در عضلات قابل جستجو می باشد، ۹۸% این دارو توسط مدفوع و ۲% آن از راه ادرار به خارج دفع می‌شود.
موارد مصرف:
آیورمکتین برای درمان و کنترل آلودگیهای انگلی داخلی و خارجی در گاو و گوسفند به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
گاو:
ـ انگلهای گرد معده و روده: استرتاژیا استرتاژیا، استرتاژیا لیراتا، همانکوس پلاسه ای، تریکوسترونژیلوس اکسشی، تریکوسترونژیلوس کولوبریفور میس، کوپریا آنکوفورا، کوپریا پونکتاتا، کوپریا پکتیناتا، ازوفاگوستوموم رادیاتوم، نماتودیروس ها، استرونژیلوئیدس پاپیلوزوس، بونوستوموم فلوبوتوم.
ـ انگلهای ریه: دیکتیوکالوس وی وی پاروس.
ـ انگل چشم: تلازیا.
ـ لاروانگلهای مهاجر: هایپودرما بوویس، هایپودرما لینه آتوم.
ـ لارومگسهای مولد میاز: کریزومیابزیانا.
ـ شپش ها: لینوگناتوس ویتولی، هماتوپینوس اوریسترنوس، داما لینابوویس، سولئوپتس کاپیلاتوس.
ـ جرب ها: پسوروپتس اوویس، سارکوپتس اسکابیئی، کوریوپتس بوویس.
ـ کنه ها: اورنیتودوروس ساوینئی، بوئوفیلوس میکروپلوس، بوئوفیلوس دکوکوراتوس.
گوسفند:
ـ انگلهای گرد معده و روده: همانکوس کنتورتوس، استرتاژیا سیرکومسینکتا، استرتاژیا تریفورکاتا، تریکوسترونژیلوس اکسئی، تریکوسترونژیلوس کولوبریفورمیس، تریکوسترونژیلوس ویترینوس، نماتودیروس، کوپریاکورتیسئی، ازوفاگوستومرم کولومبیانوم، ازوفاگوستوموم ونولوزوم، شابرتیا اوینا، تریشوریس اوویس.
ـ انگلهای ریه: دیکتیوکالوس فیلاریا، پروتوسترونژیلوس رفسنس.
ـ لارو و انگل داخل بینی: استروس اوویس.
ـ جرب ها: پسوروپتس اوویس، سارکوپتس اسکابیئی.
مقدار و روش مصرف:
گاو: یک میلی لیتر به ازاء هر ۵۰ کیلوگرم وزن دام به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه جلو یا پشت شانه های دام.
گوسفند: ۵/۰ میلی لیتر به ازاء هر ۲۵ کیلوگرم وزن دام به صورت تزریق زیرجلدی در ناحیه پشت شانه های دام.
یک نوبت تزریق آیورمکتین در گوسفند باعث کاهش تعداد زیادی از جرب های  پسوروپتس می شود و در بسیاری موارد علائم درمانگاهی نیز از بین می‌رود. اما برای از بین بردن کامل این انگل تکرار تزریق به فاصله ۷ روز بعد لازم می باشد.
ـ مصرف این دارو در سگهای کمتر از ۶ هفته توصیه نمی شود.
تداخل داروئی:
گزارشی نشده است.
عوارض جانبی:
آیورمکتین دارای مرز ایمنی مناسبی می‌باشد. ضریب ایمنی این دارو در گاو تا ۳۰ برابر میزان توصیه شده می‌باشد. در دوز mg/kg8 به تدریج علائم مسمومیت مثل عدم تعادل (آتاکسی) و غیره ظاهر می‌شوند که در برخی موارد منجر به مرگ دام می شوند. این علائم در گوسفند در دوز mg/kg4 ظاهر می شوند.
این دارو برای بعضی از نژادهای سگ مانند نژاد کولی مسمومیت زا می‌باشد. استفاده از این دارو در زمان آبستنی بی خطر است.
زمان پرهیز از مصرف:
ـ مصرف این دارو را ۲۱ روز قبل از کشتار دام قطع نمایید.
ـ مصرف این دارو در دامهائی که شیر آنها مورد مصرف غذائی انسان قرار می گیرد و دامهائی که ۲۸ روز به زایمان آنها باقی مانده است مجاز نمی باشد. شیر تولید شده در دامهای تحت درمان تا ۲۸ روز پس از آخرین تزریق نباید به مصرف غذائی انسان برسد.
شرایط نگهداری و احتیاطات:
ـ در برخی موارد موضع تزریق آیورمکتین متورم و دردناک می شود. این عارضه موقتی بوده و بدون هیچ گونه درمانی بهبود می‌یابد.
ـ رعایت شرایط بهداشتی در حین تزریق زیرجلدی به خصوص در محل تزریق بسیار مهم و ضروری می‌باشد.
ـ با توجه به سیر تکاملی انگلهای مولد هایپودرما کنترل و درمان آلودگی می‌بایست در فصول مناسب و متناسب با سیر تکاملی انگل انجام پذیرد تا از بروز عوارض ناخواسته جلوگیری به عمل آید.
ـ از تزریق داخل عضلانی و داخل وریدی این دارو خودداری نمائید.
ـ دور از نور و در حرارت زیر ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
ـ دور از دسترس اطفال نگهداری نمائید.
================================================================
Febantel

دسته دارویی: ضد کرمهای گرد روده
اشکال دارویی:
Tablets 100 mg
Granules and paste 45%
مکانیسم اثر:

فبانتل باعث می‌شود که متابولیسم انرژی در انگل متوقف شده، تبادلات انرژی وهمچنین جذب گلوکز متوقف و باعث از بین رفتن انگل گردد.
فارماکوکینتیک:

فبانتل به سرعت جذب و متابولیزه می‌شود و تبدیل به فنبندازول می‌گردد. در حقیقت این دارو پیش‌ساز داروی فنبندازول و از گروه بزیمیدازولهاست.
موارد مصرف:

فبانتل در اسبها وکره اسب‌ها بر ضد استرونژیل‌های بزرگ، آسکاریده‌ها، کرمهای سنجاقی و استرونژیل‌های کوچک به کار برده می‌شود.
سگ و گربه: در درمان کرمهای قلابدار مانند آنلیکوستوماکانینوم، آسکاریده‌ها و کرمهای شلاقی تریشوریس نیز مصرف می‌شود.
مقدار و روش مصرف:
گاو: ۵/۷ میلی گرم به ازای هر کیلو
گوسفند: ۵ میلی گرم به ازای هر کیلو
اسب: ۶ تا ۲۰ میلی گرم به ازای هر کیلو
سگ: ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلو
زمان پرهیز از مصرف: گوشت ۸ روز، شیر ۲ روز

===========================================================================
Fenbendazole

دسته دارویی: ضد انگل داخلی وسیع الطیف
اشکال دارویی: Oral Suspension 2.5%
مکانیسم اثر: فنبدازول با جلوگیری از اثر آنزیم‌های فومارات ردوکتاز و سوکسینات دهیدروژناز موجب توقف تولید ATP و در نتیجه فلج عضلانی و مرگ انگل می‌شود.
موارد مصرف: فنبدازول برای درمان عفونتهای انگلی دستگاه گوارش و دستگاه تنفس در حیوانات مختلف بشرح زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نشخوارکنندگان: درآلودگیهای انگلی تریکوسترونژیلوئیده، استرونژیلوئیده، انکیلوستومائیده، استرونژیلوئیدس، نئوآسکاریس، تریسئوریس، مونیزیا.
تک سمی‌ها: در موارد آلودگی با استرونژیلوس بزرگ و کوچک، آسکاریده، اوکسیوریس، استرونژیلوئیدس
حیوانت کوچک (سگ و گربه): همونکوس، استرتاژیا، تریکوسترونژیلوس، کوپریا، نماتودیروس، اوزوفاگوستوموم، شابرتیا، بونوستوموم، تریسئوریس، استرونژیلوئیدس، دیکتیوکولوس فیلاریا، مونیزیا و گایگریا.
مقدار و روش مصرف:
گوسفند و بز ۵ـ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
گاو: ۵/۷ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
پرهیز از مصرف: شیر ۳ روز ـ گوشت ۸ روز

========================================================================
Flumethrin
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Pour – on: 1% W/V
Solution: 6% W/V
Strips: 3/6g/ strip
مکانیسم اثر: فلومترین از گروه پیرتروئیدها بوده و به صورت تماسی عمل می‌کند. حشره پس از تماس با این دارو دچار تحریک و تهییج عضلانی، تشنج و فلج شده سپس می‌میرد.
موارد مصرف: فلوترین جهت کنترل کنه‌ها و سایر انگلهای خارجی در گاو، گوسفند، بز، اسب و سگ بکار می‌رود.
این دارو تمامی گونه‌های  کنه در تمام مراحل زندگی را از بین می‌برد. از نوارهای  حاوی فلومترین در تشخیص و درمان واروآتوز در زنبور عسل نیز استفاده می‌شود.
مقدار و روش مصرف: محلول ۶% فلومترین
گاو (افشانه ثابت) ۱ لیتر در ۱۵۰۰ لیتر آب
گوسفند و بز (حوضچه غوطه وری) ۱ لیتر در ۲۰۰۰ لیتر آب
سایر حیوانات (اسپریر دستی) ۱۰ میلی لیتر در ۲۰ لیتر آب
زنبور عسل: ابتدا کف کندو با صفحه‌ای تمیز پوشانده شده، پس نوارهای فلومترین داخل کندو قرار داده می‌شود. پس از ۲۴ ساعت صفحه کف کندو را برای شناسایی مایت‌های مرده مورد بررسی قرار می‌دهند.
پرهیز از مصرف: ندارد.
=================================================================
Fluvalinate
دسته دارویی: ضد انگل خارجی
اشکال دارویی:
Strips
مکانیسم اثر: فلووالینات از گروه پیروتروئیدها بوده، به صورت تماسی عمل می‌کند و سبب مرگ انگلهای خارجی می‌شود. نوار فلووالینات به گونه‌ای ساخته شده است که ماده موثر آن به تدریج و بطور مداوم در سطح نوار جایگزین می‌شود.
موارد مصرف: جهت درمان بیماری واروآ در زنبور عسل بکار می‌رود.
مقدار و روش مصرف: برحسب اندازه کندو یک یا دو نوار فلووالینات در زیر کندو نصب می‌شود.
طول مدت درمان ۶ تا ۸ هفته می‌باشد. یک بار درمان در سال برای هر کندو کافی است.
زمان پرهیز از مصرف: اگر نوارها پس از مدت توصیه شده یعنی ۶ تا ۸ هفته از کندوها خارج شوند. در استفاده از عسل زمان پرهیز وجود ندارد.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1702
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.