پروار دام

طول مدت و تعداد دوره های پروار در دام

در اکثر کشورها طول مدت پروار به وزن و کیفیت لاشه بستگی دارد. کیفیت لاشه به عوامل زیادی نظیر نژاد و جثه دام ، نمره وضعیت بدن در شروع پروار، افزایش وزن روزانه ، ضریب تبدیل غذا ، نوع جیره غذایی ، نحوه ی عمل آوری مواد خوراکی و سن دام در زمان کشتار بستگی دارد. چربی مهمترین مؤلفه تعیین کننده کیفیت لاشه است ک تغییرات آن تابع این عوامل بوده ومیزان آن بر کیفیت و بازارپسندی لاشه تأثیر دارد.
لذا هزینه افزایش وزن تحت تأثیر چربی لاشه است وهر عاملی که بتواند میزان چربی لاشه را کاهش دهد می تواند بر طول مناسب پروار مؤثر باشد. برای کاهش درصد چربی لاشه از طریق جلوگیری از رشد دنبه با استفاده از حلقه لاستیکی و یا دورگ گیری نژاد های دنبه دار با نژاد های دم دار( نظیر زل) تحقیقات مختلفی انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد علی رقم هدر رشد دنبه در حیوانات مود آزمایش، تفاوت مجموع درصد چربی عتری ، درصد چربی بین عضلانی، زیر جلدی و احشایی آنها با حیوانات شاهد معنی دار نیست. همچنین علی رقم اینکه با مصرف مواد محرک رشد،میزان چربی لاشه کاهش می یابد ، بدلیل آثار سؤء آنها بر سلامت افراد استفاده از این مواد در بسیاری از کشورها مجاز نیست. بدین لحاظ بنظر می آید مدت زمان کم پروار به روش توصیه برای کاهش درصد چربی لاشه باشد ولی چون تولید کننده بر اساس هزینه و درآمد در مورد سن کشتار برنامه ریزی می کند، کاهش سن کشتار دام نیز در سیستم های تجاری تولید گوشت محدودیت دارد زیرا سبب کاهش میزان تولید گوشت وهمچنین کاهش بهره وری از امکانات و سرمایه می شود. همچنین با افزایش طول مدت پروار ضریب تبدیل غذا و میزان درصد چربی لاشه افزایش می یابد. این امر سبب می شود هزینه هر واحد افزایش وزن بره های پروار زیاد شود. ولی چون وزن بلوغ نژادهای مختلف گوسفند و نمره وضعیت بدن آنها در سیستم های مختلف پرورش متفاوت است ونژادهای سنگین جثه به زمان بیشتر برای پروار نیاز دارند، طول مدت مناسب برای هر نژاد متناسب با روش دامپروری منطقه تعیین شود.
طول مدت مناسب پروار در ایران توسط محققین مختلف حدود۱۰۰-۹۰ روز توصیه شده است که عمدتأ باتوجه به بازده خوراک (مقدار افزایش وزن نسبت به خوراک مصرفی)بره های پروار بوده است،حال آنکه اکثر دامپروران کشور تمایل به افزایش مدت پروار به ۴-۵ ماه دارند و این امر سبب عدم تطابق نتایج حاصل از تحقیقات واجرای آن توسط دامدارن شده است .برای یک تصمیم گیری مطمئن در مورد طول مدت مناسب پروار در ایران آزمایشی با ۴مدت زمان پروار از جنبه های مختلف نظیر منابع اقتصادی دامپرور ،استفاده بهینه از مواد خوراکی، مصالح ملی وکشور ورضایت مصرف کننده توسط نگارنده وهمکاران در مزرعه تحقیقات کشاورزی و دامپروری ابوریحان در سال ۱۳۸۱ انجام شده است.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=6274
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.