گاومیش

عامل بیماری کولی باسیلوl در گاومیش

اشریشیا کلی (Escherichia Coli )، نوعی باسیل گرم منفی عامل این بیماری است. این باسیل، دارای هاگ، هوازی  اختیاری، متحرک و یا غیرمتحرک ، تخمیرکننده است .

اشرشیاکلی دارای ویژگیهای آنتی ژنیک متفاوت به شرح زیر است :

-آنتی ژن موجود در دیواره سلول ) آنتی ژنO)؛
-آنتی ژن موجود در کپسول ) آنتی ژن k ) ؛
-آنتی ژن موجود در تاژک ها ) آنتی ژنH ) ؛
-آنتی ژن موجود در کناره های سلول ( آنتی ژنF).
باسیل Coli.E ،حدود ۵۰۰۰۰ سروتیپ گوناگون دارد که فقط تعداد محدودی از سویه ها، بیماریزا هستند. درحقیقت، آنچه در رابطه با Coli.E می توان گفت این است که این باسیل، معمولا در جمعیت میکروبهای هوازی روده انسان و حیوانات وجود دارد، لیکن اینکه عامل بیماری بشود یا نشود، بستگی دارد به وجود یک سری عوامل ساختمانی و یا مترشحه که باعث بیماری زا شدن  Coli.E می شوند که از جمله این عوامل عبارتند از :
موادچسبنده)Adhesines : موادی که دارای نوعی ساختار یا نوار فیبرو هستند که توسط آن بخشهای مختلف به طور غیرطبیعی به یکدیگر می چسبند.

 آندوتوکسین ها )Endotoxin : نوعی سم مقاوم به حرارت که در داخل سلولهای باکتریایی سالم وجود دارد و در محیطهای کشت عاری از سلول باکتریایی یافت نمی شود. اندوتوکسین ها کمپلکسهای لیپوپلی ساکاریدی هستند که در دیواره سلول قرار دارند، این مواد تب زا هستند و نفوذپذیری عروق را افزایش می دهند.

انتروتوکسین ها )Enterotoxin : نوعی توکسین که مخصوص سلولهای مخاط روده است.

سموم سیتوتوکسیک )Cytotoxic toxins : سموم یا آنتی بادی هایی که فعالیت سمی بر روی سلولهای بافتهای خاص دارند.

  همولیزین Hamolysin ): سموم سیتوتوکسیک، عامل ایجادمسمومیت روده ای ناشی از همه گونه های Coli.E هستند، گونه هایی از Coli.Eکه باعث افزایش ناپایدار (نوساندار)حرارت بدن می شوند، در گوساله گاومیش هایی با سن کمتر از یک ماه به ندرت مشاهده شده است. گونه هایی از Coli.Eکه مولد سموم ایجاد کننده تب پایدار هستند نیز چندان در گوساله های گاومیش مشاهده نمی شوند مگر در گوساله های نوزاد. سموم عوامل  سیتوتوکسیک و نکروتیک (CNF ) 5/21 تا ۲/۲۳ درصد از سموم تولید شده توسط Coli.E را تشکیل می دهند که در مقایسه با سموم دیگر بیشترین مقدار هستند،(وروسیتوتوکسین ها)cytotoxins Vero )از ۵/۶ تا ۷/۷ درصد و همولیزین ۲۲ درصد] .  ورو سیتوتوکسین های ۱( VT ً ۱ )سمومی هستند که عمدتا در گاومیشها شناسایی شده اند. تاکنون، ثابت نشده که گوساله های گاومیش مخزن )میزبان فرعی یا حامل غیرفعال یک ارگانیزم بیماریزا ( سرو وار ۱۵۷ :O از باسیل Coli.E که یک عامل مهم در بیماری مشترک بین انسان و دام است، باشند.

 

منبع : وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9437
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.