فلاشینگ

فیزیولوژی تولیدمثل در گوسفند و بز

فیزیولوژی تولیدمثل در گوسفند و بز

فیزیولوژی تولیدمثل دام ماده(میش وبز): تخمدانهای حیوان ماده در زمان تولد دارای کلیه سلولهای جنسی ماده مورد نیاز در طول مدت تولیدمثل می باشند. در صورتی که در جنس نر در طول زندگی بعد از بلوغ،اسپرماتوزوئیدهای جدید از طریق چرخه اسپرماتوژنز تولید می شوند.

سلول های کوچک جنسی در دام ماده،اووگونی نام دارند و. در تخمدان های جنین بصورت دیپلوئید می باشند(۵۴ کروموزوم در گوسفند و ۶۰کروموزوم در بز).تقسیمات سلولی اووسیت در مراحل نخستین زندگی رویان آغاز می شود و در مرحله پروفاز ۱-میوز متوقف می شود.هر اووسیت را چندین سلول پوششی بنام سلول های گرانولوز احاطه می کنند که مجموعه ای را به نام فولیکول مادری بوجود می آورند.رشد فولیکول ها را تخمدان های رویان از دوره آبستنی حیوان ماده شروع می شود ولی تکامل فولیکول و تخمک ریزی،تا هنگام بلوغ جنسی انجام نمی شود.
تعداد فولیکول ها در یک جنین ماده ،حدود ۶میلیون می باشدکه در زمان تولد به ۲میلیون ودر زمان بلوغ به ۳۰۰هزار کاهش پیدا می کنند.

رشد و تکامل فولیکول های تخمدان در کنترل گگونادوتروپین های هیپوفیز یعنی FSH, LH می باشد.تحت تاثیر FSH تعداد لایه های سلولی یرامون فولیکول افزایش یافته و فولیکول های ثانویه را بوجود می آورد.سپس فولیکول های نوع دوم به رشد خود ادامه داده،فولیکول نوع سوم (آنتروم)را بوجود آورده و در نهایت فولیکول دوگراف به صورت یک تاول با قطر بیش از ۱سانتیمتر روی سطح تخمدان ظاهر می شود.

دیواره فولیکول از لایه های سلولی بنام گرانولوز تشکیل شده است که حفره آنتروم را بوجود می آورند و در آن مایع فولیکولی وجود دارد.سلول هایی که قسمت داخل این حفره را پوشش داده ،تیکای درونی و سلول های خارجی را تیکای بیرونی می گویند که به ترتیب هورمون استروژن و پروژسترون تولید می کنند.

با پیشرفت رشد فولیکول ،میزان استروژن تولید شده در آن نیز بیشتر می شود.فولیکول رسیده (دوگراف)ممقدار زیادی استروژن تولید می کند که با تحریک هیپوتالاموس و هیپوفیز سبب آزاد شدن مقدار زیادی LH شده و از طرفی موجب بروز رفتارهای فحلی در میش و بز می شودوهمجنین موج LH موجب شروع تقسیم سلولی میوز -۱ در اوسیت می شود که سبب تشکیل اووسیت ثانویه و اولین گویچه قطبی می شود.آخرین تقسیم با آزاد شدن تخمک،در خارج از تخمدان و در اویدکت انجام می شود.این تقسیم زمانی کامل می شود که تخمک توسط اسپرم سوراخ شده و دومین گویچه قطبی را خارج نماید.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=1610
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.