تولید تخم مرغ

عوامل مؤثر بر میزان تولید تخم مرغ

نخستین مسئله ای که در اصطلاح نژاد مهم است، ازدیاد بیشتر افراد با خواص مطلوب می باشد. مطالعات نشان داد که صفت بالا بودن میزان تخم مرغ نه تنها موروثی است بلکه تعداد زیادی ژن نیز درآن مؤثر می باشند. چندین فاکتور اصلی واساسی در تولید تخم مرغ گله های تخم گذار لاین مؤثر هستند. از نظر ژنتیکی این فاکتورهای ارثی که مستقل از هم در تولید تخم مرغ مؤثرند عبارتند از:
الف) سن بلوغ:

یکی از خواص مطلوب در گله های تخم مرغی زود رسیدن به سن بلوغ وشروع تخم گذاری است.بلوغ جنسی مرغ را از روی تاریخ اولین تخم گذاشته شده محاسبه می کنند. تعیین سن بلوغ در خروسها مشکل است و از این رو قضاوت در روی آنها از روی وضعیت خواهرانشان انجام می گیرد. از نظر ژنتیکی صفت بلوغ زود رس یک صفت وابسته به جنس وغالب می باشد بعلاوه دسته دیگری از ژنهای غالب لدن(Autosomal Dominant gene) نیز در سن بلوغ مؤثرند با توجه به اینکه صفت زودرس بلوغ بصورت غالب بوده وتوسط کروموزومهای جنسی از خروسها به دخترها ارث می رسد بنابراین در ایجاد گله های مادر واجداد می توان از لاین هایی استفاده کرد که از این نظر مناسب باشند.
ب) تعداد تخم مرغ درهر سیکل تخم گذاری:

تجربه نشان داده است که معمولأ هر مرغ اصلاح شده تعداد معینی تخم پشت سرهم می گذارد وسپس برای یک یا چند روز تخم گذاری متوقف می شود و دوباره به همان ترتیب سابق تخم گذاری تکرار می گردد. تخم گذاری معمولأ به این ترتیب صورت می گیرد که فاصله دو تخم گذارده شده به مرور زیاد می شود تا بالاخره قطع گردد.
برای مثال:اگر مرغی اولین تخم مرغ هر سیکل رادر ۸صبح، دومی راساعت ۱۲و سومی را در۴بعدازظهر می گذرد وسپس تخم گذاری پس از توقف یک یا چند روزه مجددأ تکرار می گردد. از نظر ژنتیکی مرغی که تعداد تخم مرغ سیکل آن زیادتر است، بهتر می باشد به وسیله رکوردگیری انفرادی می توان بخوبی افرادی که سیکل تخم گذاری آنها طولانی تر است را انتخاب وجدا نمود.
از نظر اقتصادی بهتر است رکوردگیری در اواسط یا اواخر تخم گذاری صورت گیرد وسپس از افراد مناسب برای جانشین کردن گله تعداد لازم اولاد را تهیه کرد. معمولأ باید کاراکتر مقدار تولید را با سایر عواملی که در تولید تخم مرغ مؤثرند مانند سن بلوغ و… توأمأ مورد قضاوت قرار داد.
ج)توقف در تخم گذاری:

بیشتر مرغها تخم گذاری را هنگام شروع آن تا هنگام تولک رفتن ادامه میدهند ولی برخی دیگر یک یا چند مرحله استراحت در بین تخم گذاریشان داده می شود.بعضی اوقات این توقف فقط یک هفته وبعضی ۱_۲ماه وحتی بیشتر است. در برخی افراد توقف در تخم گذاری در بهار برخی دیگر در زمستان ودر بعضی در تمام فصول سال ممکن است دیده شود. در اغلب مرغهای خوب معمولأ این توقف حدود۴_۸ روز است.توقف در تخم گذاری این پدیده بیولوژیک است که مربوط به تعدادی ژن مخصوص می باشد. با رکوردگیری انفرادی بخصوص در زمستلن باید افرادی که از این نظر ضعیف هستند را شناخت وجدا نمود.
د) مداومت در تخم گذاری( persistansy)

مداومت در تخم گذاری مهمترین عامل مؤثر در میزان تولید تخم مرغ گله می باشد مداومت در تخم گذاری عبارت از فاصله بین اولین تخم گذارده شده تا آخرین تخم مرغ تولید شده قبل از تولک رفتن این پدیده نیز ژنتیکی است اندازه گیری این امر معمولأ مسئله مشکلی است زیرا شرایط محیطی وهمچنین فصل تهیه جوجه در این امر تأثیر زیادی دارند. ولی در گله ای که در تمام شرایط تمام افراد آن نگهداری می شود هرگونه تغییر از نظر مداومت در تخم گذاری مربوط به عوامل ژنتیکی آنهاست. متخصصین معتقدند که ژن مقاومت در تخم گذاری در همان خطی قرار گرفته  که ژنهای بلوغ زودرس قرار دارند. توسط رکوردگیری انفرادی می توان مقاومت در تخم گذاری را اندازه گیری و مورد قضاوت قرار داد.
ه) خاصیت کرچ شدن( broodiness):

توجه به این مسئله که مرغ در طول مرحله کرچ شدن از تهم گذاری خودداری می کند مهم است. نتیجه کرچی سبب کاهش تهم مرغ سالیانه می شود دربین مرغها برخی یکبار وبرخی چندبار کرچ می شوند.هرچه کرچی در افراد کمتر باشد تخم مرغ بیشتری تولید می کند.از نظر ژنتیکی بیش از یک جفت ژن در این خاصیت تأثیر داردکه از نظر درجه به ارث رسیدن به سطح بالائی قرار گرفته است. از این رو قدرت توارث آن شدیدتر می باشد. لذا انتخاب افرادی از نظر اصلاح نژاد می تواند مؤثر شود.کرچی فقط وابسته به جنس است. از این رو باید برای اصلاح نژاد سعی کرد که خروسها را از مادرانی انتخاب کرد که خاصیت کرچی در آنها کم است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5995
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.