کاهش استرس گرایی

نقش بتائین در کاهش اثرات استرس گرمایی

● بتائین و تنظیم مایعات بدن:
بتائین جزو مواد اسمولیت محسوب می شود ( اسمولیتها در اصطلاح به موادی گفته می شوند که حرکت آب را در سلول تحت تاثیر قرارمی دهند) و نقش مهمی در تعادل فشار اسمزی داخل سلولی ایفا می کند. سلولهای بدن برای تنظیم فشار اسمزی به اسمولیتهای آلی ( نظیر بتائین) و الکترولیتها متکی هستند. در شرایطی که پرنده تحت استرس گرمایی قرار گیرد، راهکارهای ابتدایی پرنده نظیر انحراف خون بدن به عروق سطحی و تمایل به قرار گرفتن در قسمتهای خنک تر سالن کارساز نباشد، فرآیند انرژی خواهی به نام پنتینگ( له له زدن) آغاز می شود که همراه با کاهش مصرف جیره ، ازدست دادن مایعات بدن و دفع دی اکسید کربن بیشتر از بدن می باشد.
دفع دی اکسید کربن بیشتراز بدن ، موجب افزایش بی کربنات خون خواهد شد ودراین حالت جهت حفظ PH طبیعی خون، پرنده ناچار به دفع بی کربنات است که این امر بایستی با همراهی الکترولیتها ازجمله پتاسیم صورت گیرد و با توجه به اینکه پتاسیم نقش بسیار مهمی در تنظیم مایعات بدن دارد و دفع پتاسیم از یک سو و از دست دادن مایعات بدن به علت پنتینگ از سوی دیگر، وضعیت تعادل مایعات را در بدن پرنده مختل می سازد. در این میان بتائین به عنوان یک اسمولیت طبیعی نقش موثری در برقراری تعادل مورد نظر ایفا می کند و باعث کاهش واکنشهای انرژی خواهی نیز می شود که تعادل اسمزی را به واسطه الکترولیت انجام می دهد.
طی تحقیقات به عمل آمده اثر بتائین در طیوری که بطور آزمایشی تحت استرس گرمایی قرار گرفته اند بررسی شده و نتایج زیر بدست آمده است.
۱) طیور گوشتی در سنین بین ۳۵-۲۱ روزگی تحت استرس گرمایی به مدت ۱۲ ساعت در ۲۴ درجه سانتیگراد، ۳ ساعت در دمای بین ۳۵-۲۴ درجه سانتیگراد و ۶ ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و ۳ ساعت در دمای بین ۳۵-۲۴ درجه سانتیگراد قرار گرفته اند و میزان نگهداری آب بدن در این دو گروه نشان می دهد که گروه بتائین دار در شرایط بدون استرس گرمائی و استرس گرمائی نسبت به گروه کنترل میزان بالائی را درنگهداری آب بدن طیور نشان می دهند.
۲) طیور گوشتی در سنین بین ۴۸-۱۹ روزگی تحت استرس گرمایی به مدت ۱۲ ساعت در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد، ۳ ساعت در دمای بین ۳۷-۲۴ درجه سانتیگراد و ۶ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و ۳ ساعت در دمای بین ۳۷-۲۴ درجه سانتیگراد قرار گرفته اند و پارامترهای ضریب تبدیل و وزن گیری مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد که وزن بدن و ضریب تبدیل و درصد زنده مانی با افزوده شدن ۰۵/۰% و ۱۰/۰ % بتائین در آب نسبت به گروه شاهد بهبود یافته است.
۳) طیور گوشتی در سن ۴۹-۲۱ روزگی تحت استرس گرمایی بمدت ۱۰ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد، ۳ ساعت بین ۳۵-۲۵ درجه سانتیگراد، ۸ ساعت در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و ۳ ساعت بین ۳۵-۲۵ درجه سا نتیگراد قرار گرفته اند که مقایسه ضریب تبدیل نشان می دهد که گروه بتائین دار به میزان ۳/۶ % نسبت به گروه شاهد بهبود داشته است.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4901
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.