پرورش طیور

وزن کشی در طیور

یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی مدیریت گله اندازه گیری وزن بدن می باشد. برای هر سویه تجاری بسته به سن و وضعیت تولیدی راهنمای وزن وجود دارد که تا حد امکان باید به این وزن رسید. وزن های ارائه شده معمولا به صورت استاندارد پایان هفته می باشند که دستیابی به آنها مهمترین معیارهای مدیریت است. هرگونه تغییرات غیرمنتظره در وزن بدن باید مورد بررسی قرار گیرد.
جوجه های گوشتی هر چه زودتر به وزن قابل عرضه به بازار برسند بازده بیشتری خواهند داشت چون احتیاجات نگهداری آن ها کاهش می یابد. البته می توان الگوی رشد را تغییر داد تا اینکه بتوان بازده خوراک را افزایش داد. اگر بتوان سرعت رشد جوجه ها را در سنین اولیه کنترل کرد سپس آن ها قادر خواهند بود با استفاده از پدیده رشد جبرانی(compensatory یا catch up) رشد به تعویق افتاده را جبران کنند. لذا برای اجرای برنامه جبرانی در جوجه های گوشتی باید در سنین اولیه از محدودیت غذایی استفاده کرد. پرنده های با سرعت رشد بسیار بالا ممکن است با مشکلات اسکلتی و متابولیکی مواجه شوند. سرعت رشد را می توان با برنامه های نوری یا محدودیت کیفی یا کمی خوراک کنترل کرد. برای وزن کشی ممکن است از ترازوهای دستی یا اتوماتیک استفاده شود.
برای جوجه های گوشتی هر پنج روز یا حداقل هرهفته یک مرتبه از حداقل دو قسمت از هر سالن و هر گروه  ۷۵-۵۰ پرنده را وزن کشی می کنند. در سن هفت روزگی جوجه گوشتی باید از ترازوی با دقت یک گرم استفاده کرد و کوچکترین حجم نمونه ۶۰-۵۰ جوجه و از سه بخش اشیانه باشد. وزن متوسط کمتر از ۱۴۰ گرم در این سن نشان دهنده نقص در مدیریت است.
برای مرغ های مادر تا سن ۴۰ هفتگی پرنده ها باید حداقل هفته ای یک مرتبه بهتر است وزن کشی در روز و زمان مشخص و یکسان و بعد از ظهر ها صورت گیرد. از ۴۰هفتگی به بعد ۲تا ۴هفته یک بار. بهترین زمان وزن کشی بعد از ظهر .درصورت اجرای برنامه یک روز در میان وزن کشی در روز بدون دان صورت می گیرد. و در برنامه هر روز ترجیحا ۶-۴ ساعت پس از تغذیه وزن کشی صورت گیرد. در صفر ۱و ۲هفتگی توزین به صورت دسته جمعی و شامل ۲۰-۱۰ پرنده همزمان.
دقت ترازو برای وزن کشی باید ۲۰+- گرم باشد.از سن سه هفتگی توزین باید انفرادی باشد به صورت هفتگی تعداد نمونه وزن کشی باید ۲درصد و صرف نظر از اندازه گله نباید کمتر از ۵۰ قطعه باشد. نمونه ای از سه محل مجزا صورت گیرد.(وزن کشی خروس ها۳۰ -۲۰ درصد خروس ها با وزن حدود پنج درصد میانگین در بدو مخلوط شدن علامت گذاری و نیمی از ۲۰ ٪ علامت دارها در هر نمونه گیری توزین شوند.)در مرغ های تخم گذار تجاری نیز باید وزن کشی مرتب صورت گیرد و حداقل ۱۰۰ پرنده باید وزن کشی شود . وزن کشی باید از سن ۵ هفتگی شروع و هر دو هفته تکرار شود تا گله به پیک برسد و در دوره تولید هر دوماه یکبار.منبع: وب سایت دام و طیور ایران

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=7696
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.