پدیده پارتنوژنز

پدیده پارتنوژنز(Parthenogenesis) در بوقلمون

اخیرا در سویه ای از بوقلمون موسوم به بلتسویل سفید کوچک (Besltsville Small White) پارتنوژنز بکرزایی (تکامل یک تخم تلقیح نشده و یا به عبارتی تولید مثل بدون جفت گیری)کشف گردیده است. انتخاب در جهت بالا بردن نسبت بکرزایی در این سویه موثر بوده . جنین هایی پارتنوژن را می توان در ۶ تا ۱۲ درصد همه تخم های بارور نشده پیدا کرد. حدود ۱۰ درصد از این جنین ها تا مرحله تفریق زنده می مانند. همه بوقلمون های پارتنوژن نر بوده و ظاهرا برای همه جفت ژن ها، هموزیگوت و برای کروموزوم ها دیپلوئید هستند.
اینکه چگونه بوقلمون های تولید شده از یک والد می توانند دیپلوئید باشند کاملا مشخص نشده است ولی تصور می شود که تخم تکامل یافته به وسیله یک جسم قطبی(Polar body) بارور شده و منجر به تولید جفت کروموزم هایی می شود که مشابه هستند.
همچنین این احتمال نیز وجود دارد که تفکیک کروموزم ها در جریان تقسیم ناموفق بوده و هر دو در سلول تخم باقی بمانند.
از آنجا که نرهای پارتنوژن برای همه جفت ژن هایشان هموزیگوت هستند، احتمالا به دلیل وجود ژن های مغلوب یا غلبه ناقص دارای قدرت حیاتی کمتری هستند. تقریبا از هر ۵ بوقلمون نر از این تنها یکی به مرحله بلوغ می رسد و برخی از آنها قدرت تولید اسپرم زنده نیز داشته و می تواند در تولید مثل شرکت کنند.
دلیل نر بودن این نوع بوقلمون ها هنوز کاملا روشن نشده است زیرا بوقلمون های ماده دارای هر دو کروموزم جنسی Z و Wبوده و لذا از نظر تئوری باید بتوانند برخی دارای ژنتیک WW شوند که البته چنین ماده هایی ممکن است به وجود آمده باشند و به دلیل فقدان مواد ژنتیکی کافی قدرت بقا نیافته و در مرحله اول جنینی از بین رفته باشند.
یک فردWW در مقایسه به ZZ هم برای ادامه بقا مشکل دارد، پس فرد WW شانس کمتری برای بقا تا مرحله خروج از تخم خواهد داشت.
بوقلمون های پارتنوژنی که قدرت تولید مثل دارند از آنجا که هموزیگوت هستند لذا نسبتا عاری از ژن های کشنده بوده و بنابراین استفاده از این نرها در تولید مثل منجر به کاهش قراوانی ژن های کشنده و آسیب رسان گله در طول زمان می گردد.
آمیزش چنین بوقلمونی با مادر خودش باعث تولید نتایجی خواهد هم خونی شدیدی معادل خوش گشنی در گیاهان(ضریب خویشاوندی برای ۵۰ درصد) نشان می دهند.
پدیده بکرزایی احتمالا در سایر پرندگان به وقوع نمی پیوندد و یا حداقل هنوز به اثابت نرسیده است و بنابراین سیستم ایجاد لاین های هم خون به روشی که در مورد این بوقلمون ها اجرا می شود قابل تصمیم به سایر پرندگان نخواهد بود.

 

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=5693
2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.