پرورش گوساله

پرورش گوساله گوشتی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻳﻚ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ و با توجه به ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻓﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ اﻳﺠﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ( پرورش دهندگان گوساله) ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ یک از ﻣﻮارد زﻳﺮ دارای ﺗﺨﺼﺺ باشند.

اﻟﻒ- ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ : اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻣﭙﺮوران ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﻮان را ﭘﺮورش ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ در ﺳﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .
ﺳﻦ ۸ﺗﺎ ۱۰ ﻣﺎﻫﮕﻲ : در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﺳﻦ ۶ ﺗﺎ ۸ ماهﮕﻲ : در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد ( ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را در ﺳﻦ ۲ تا ۳ ماهی از شیر می گیرند )در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ داﻣﭙﺮور ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮزاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﻴﺮی را در ﺳﻦ ۸ ﺗﺎ ۱۵  روزﮔﻲ ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﭘﺮواری در ﺳﻦ ۶ ﺗﺎ ۸ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻛﻨﺪ .

ب – ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮوار : اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از داﻣﭙﺮوران ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎی۸ ﺗﺎ ۱۵ روزه را ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﺳﻦ ۱ ﺗﺎ  ۲ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺮوار ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ رواﻧﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻲ کنند .

ج – ﭘﺮوارﺑﻨﺪی :ﺑﻪ ﭘﺮوارﺑﻨﺪ ﻫﺎ داﻣﻬﺎی ﻻﻏﺮ را ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ رواﻧﻪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=9753
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.