پرورش گاوشیری

ژن های موثر بر روی کیفیت شیر در گاوهای شیری

به منظور تشخیص ژن و یا ژنهای موثر بر یک صفت (QTL) در نظر گرفتن نوه ها برای تعیین ژنوتیپ تنها یک چهارم از حیواناتی که در روش دختران یک نر نیاز است احتیاج دارد.

امروزه تعیین نقشه های ژنتیکی مرتبط با تولید شیر در حیوانات و ثبت رکوردهای آنها بر روی گله های اصلاحی ملی انجام می گیرد.

به علت اینکه تولید چربی و پروتئین و درصدها و رکوردهای آنها مرتبط با کل تولید می باشند بسیاری از مکانهای ژنی تعیین نقشه شده موثر بر کیفیت شیر با در نظر گرفتن اثرات مختلف، بر روی ترکیبات شیر تاثیر دارند. ۲۰۶ نشانگر در روی ۱۷۹۴ فرزند نر حاصل از ۱۴ نر والد تعیین ژنوتیپ گردید که هر فرزند نر دارای حدود ۱۰۰۰ دختر تحت رکورد بود. بنابراین در کل این تحقیق تعداد ۲۰۰۰۰۰۰ رکورد دختری برای برخی صفات مورد ارزیابی قرار گرفت. ۶ اثر بسیار معنی داری بر روی ۳ کروموزوم شناسایی شدند که ۳ صفت تولید شیر, درصد چربی و درصد پروتئین را تحت تاثیر قرار می دادند. در کروموزوم شماره ۳ اثر معنی دار QTL بر روی درصد چربی شیر مشخص گردید در کروموزوم ۶ گاو اثر معنی دار QTL در هر سه مورد تولید شیر، درصد چربی شیر و درصد پروتئین شیر شناسایی گردید. و بالاخره در کروموزوم ۲۰ اثرات معنی دار در درصدهای چربی و پروتئین شیر گزارش گردید. نتایج حاصل از این تحقیق چشمگیرتر از سایر تحقیقات بود که توانستند اثرات معنی داری را روی چند صفت گزارش کنند.

صفات متاثر از این جایگاه های ژنی دارای پیوستگی ژنتیکی می باشند مثلاً درصد پروتئین و چربی شیر هم جهت با یکدیگر افزایش و یا کاهش می یابند ولی افزایش در تولید شیر باعث کاهش چربی و پروتئین شیر می گردد. باید به خاطر داشت که نتایج بدست آمده در کروموزوم ۳ جزو جایگاه های QTL است و تنها درصد پروتئین شیر را تحت تاثیر قرار می دهد و نشان می دهد که ارتباط بین صفات مطلق نیست و محدوده پیوستگی ژنتیکی از ۱ تا ۱+ متغیر می باشد.

در حالی که خود پروتئینهای شیر به عنوان ژنهای کاندید بر روی ترکیبات شیر موثر بوده و خصوصیات فراوری شیر را تحت تاثیر قرار می دهند. تا کنون تعداد زیادی الل برای انواع چهارگانه کازئین, بتالاکتوگلوبولین و آلفا لاکتالبومین کشف شده اند. ارتباط قابل قبول و تکرارپذیری بین واریانتهای ژنتیکی این مکانهای ژنی و میزان چربی, پروتئین و کیفیت آنها در ارتباط با تولید پنیر و کیفیت آن پیدا شده است که این ارتباط در تحقیقات مختلف, متفاوت گزارش شده است که در برخی موارد هم به اختلاف نژاد گاوهای مورد مطالعه و حتی شانس بستگی دارد. برای مثال ارتباط دو واریانت عمده بتالاکتوگلوبولین (A و B) با تفاوت در میزان پروتئین شیر مشخص شده است.

حیوانات هموزیگوت برای واریانت A بتالاکتوگلوبولین دارای میزان پروتئین بیشتری در شیر نسبت به حیوانات هموزیگوت برای واریانت B بتالاکتوگلوبولین به واسطه سطوح بالاتر پروتئین آب پنیر می باشند. اما ژنوتیپ BB میزان کازئین بیشتری نسبت به ژنوتیپ AA دارد. بالا بودن میزان کازئین در شیر حاصل از ژنوتیپ BB بتالاکتوگلوبولین باعث تولید مقدار بیشتر پنیر می گردد. اثرات مشابهی که میتواند تولید پنیر و کیفیت آن را تحت تاثیر قرار دهد در واریانت B کاپاکازئین در مقایسه با واریانت A در این لوکوس پیدا شده است(Ng Kwai Hang ۱۹۹۸, Buchberger and Dovs ۲۰۰۰).

باید یادآوری گردد که تعیین نقشه مکان ژنی کازئین در یک کلاستر ار کروموزوم ۶ گاو صورت گرفته که ممکن است باعث تغییر درصد پروتئین شود. غربال ژنومی و مطالعه ارتباط این ژن با صفات تولیدی نشان داده که جایگاه ژنی کازئین با ترکیب شیر و کیفیت آن در گوسفند و بز نیز ارتباط معنی داری دارد.

 

 

منبع: وبسایت بازار دام و طیور ایران

questionبحث و تبادل نظر درباره این مطلب

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=12133
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.