کیفیت آلبومین در تخم مرغ

کیفیت آلبومین در تخم مرغ

کیفیت تخم مرغ تا حد زیادی بستگی به ساختار ژل مانند و محکم آلبومین دارد. پروتئین موجود در آلبومین تخم که باعث ساختار ژل مانند آلبومین می شود، اووموسین نام دارد. پروتئینی تخم ها ظاهرا نامتناجس بوده و ترکیبی از دو یا چند بخش است که ترکیب متفاوتی از کربوهیدرات ها را به همراه دارند. همبستگی مثبتی بین واحد هم و میزان اووموسین تخم مرغ های تازه وجود دارد. تخم هایی که در مجرای  ایتموس اویدوکت (تخم راه) بررسی شدند، مقدار اووموسین یکسانی داشتند، هرچند کیفیت  آلبومین این تخم ها پس از تولید متفاوت بود. به نظر می رسد تغییرات اصلی در میزان اووموسین تخم ها در غده پوسته ساز اتفاق می افتد که احتمالا ناشی از مخلوط شدن آن با آب و مواد محلول است. پژوهش های کمی به طور مستقیم درباره اثر تغذیه بر میزان اووموسین تخم ها انجام شده است. معمولا اثبات اثرات تغذیه بر کیفیت آلبومین کار مشکلی است.

وجود وانادیوم در جیره موجب کاهش کیفیت آلبومین می شود. البته تزریق مقادیر کمی وانادات آمونیوم به طور مستقیم در تخم های تازه هم باعث بروز اثرات مشابهی  می شود. خوراندن کلراید آمونیوم باعث افزایش رتبه آلبومین  و غلظت سفیده می شود. ائوستیک دریافت تغذیه مرغ ها با جیره ای  حاوی کلراید  آمونیوم  منجر به افزایش واحد ها و میزان اووموسین تخم ها می گردد. ساز و کار مسئول این نوع اثرات هنوز شناخته نشده است، لیکن تاثیر کلراید آمونیوم تا حدودی می تواند از طریق ایجاد تغییراتی جزئی در ph  تخم باشد. هر چند استفاده از کلراید آمونیوم در جیره می تواند باعث بهبود کیفیت آلبومین شود، اما از سوی دیگر باعث کاهش ph  خون و ضخامت پوسته تخم می گردد.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=4739
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.