نظریه برای عارضه مایتونی در بز گوشتی مایتونی

مطالعات نشان می دهد این عارضه به دلیل کاهش در رسانایی یون کلر ماهیچه می باشد.تجزیه ترکیبی دو رشته ای نشان می دهد دو جهش در ژنی که مجرای یون کلر ماهیچه اسکلتی را کد می کند، ایجاد شده است(clc-1). یک جهش خاموش که اسید آمینه ای را کد نمی کند و دیگری جهش فعال که اسید آمینه پرولین را به جای آنالین کد می کند.جهش سبب ایجاد محدودیت در مکان جدید Mbo  II می شود که این امر نقش جهش فعال را در ایجاد بیماری تقویت می کند.از نظر فیزیولوژیکی این عارضه به دلیل عدم توانایی یون کلر  در انجام نقش بافری در هنگام پتانسیل عمل-مشابه آنچه در دام های سالم انجام می دهد-می باشد.کلر یک یون منفی که تراکم آن در پتانسیل تعادل(استراحت) در خارج از سلول زیاد است.به طور طبیعی اگر یک حالت قطبی شدن آهسته در سلول ایجاد شود،سبب ایجاد اختلال در نقش بافری کلر می شود.لذا می توان نتیجه گرفت نفوذپذیری کم به کلر سبب کاهش دپلاریزاسیون  برای ایجاد پتانسیل عمل می شود و این امر منجر به پتانسیل نامنظم می شود.پتانسیل عمل سبب افزایش میزان پتاسیم خارج سلول می شود که تأثیر زیادی بر پتانسیل غشا ندارد، زیرا نفوذ یون کلر می تواند آن را خنثی کند.در عارضه مایتونی یون کلر نمی تواند افزایش یون پتاسیم خارج سلول را خنثی کند و این امر سبب ده برابر شدن اثر پتاسیم می شود.اگر عمل دپلاریزاسیون به میزان کافی ایجاد شودسبب آستانه تحریک و ایجاد یک انقباض غیر ارادی پایدار به مدت ۲۰-۱۰ ثانیه می شود .آمیزش این نژاد با سایر بزها از ایجاد این عارضه جلوگیری می کند.

آسیاب چکشی و تیغه ای
دستگاه یونجه خرد کن
http://bazaredam.ir/?p=3471
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.