وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

مرکز تخصصی بهداشت دام

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

پژوهشگاه رویان

ایانا

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

معاونت امور تولیدات دامی جهاد کشاورزی

پژوهش های علوم دامی ایران

ماهنامه کشت و دام و صنعت

فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی

مجله علوم دامی ایران

نشریه دامپزشکی

کشاورز نیوز

خبرگزاری اریا

خانواده برتر

خرید اینترنتی